Aansprakelijkheidsrecht 43 results

43 resultaten

 1. Letsel & Schade

  Letsel & Schade

  Tijdschrift | Abonnement 2023 - 4 nummers per jaar | België
  Letsel & Schade informeert advocaten, artsen, claimbehandelaars, schade-experts, neuropsychologen, arbeidsdeskundigen en andere disciplines over ontwikkelingen in het recht dat relevant is voor slachtoffers van personenschade. Artikelen, rechterlijke uitspraken en soms ook medische rapporten vormen de inhoud van het tijdschrift.
  € 271,36 incl. btw
  In voorraad
 2. Collectieve en individuele schade

  Collectieve en individuele schade

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Roel Verheyden

  Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

  € 175,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2023
 3. Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid

  Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid

  Boek | 1ste editie 2023 | Christopher Borucki

  Regelmatig moet de overheid optreden vanwege een (grond)wettelijke plicht om de openbare orde te handhaven. De vraag rijst dan in welke mate de overheid zelf moet opdraaien voor de uitgaven die zij doet. Of is het mogelijk om de kosten te verhalen op de personen die deze plicht hebben uitgelokt? Dit boek gaat in op die vragen.
  Met een stappenplan verduidelijkt de auteur wanneer en op welke basis kostenverhaal mogelijk is.

  € 160,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  ICAV IV
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Dit werk is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen. Het biedt een unieke verzameling aan grondige en boeiende bijdragen die op dit moment nergens anders beschikbaar is.

  € 113,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek gezondheidsrecht set vol I en II (tweede editie)

  Handboek gezondheidsrecht set vol I en II (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

  Het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend opus magnum waarin de positie van de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de andere beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

  Het Handboek Gezondheidsrecht bestaat uit twee apart verkrijgbare delen:
  Volume I: Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid;
  Volume II: Rechten van patiënten: van embryo tot lijk.

  € 385,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Lichamelijke schade

  Lichamelijke schade

  Repertorium van rechtspraak 2020-2021-2022
  Boek | 10e editie 2022 | België | Michel Sommerijns, Ilse Sommerijns

  Dit werk bevat een samenvatting van 127 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade ten gevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van 2020 tot medio 2022), in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een bijgesloten USB-stick bevat de integrale teksten.

  € 97,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De VZW & haar aansprakelijkheid

  De VZW & haar aansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Dirk Coeckelbergh

  U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?
  Wat zijn uw risico’s op aansprakelijkheid en hoe kan u deze risico’s het best voorkomen of beperken? Dit boekje biedt u de nodige praktijkvoorbeelden en -toepassingen, om u wegwijs te maken in deze problematiek.

  € 57,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (achtste editie) (gebonden editie)

  Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (achtste editie) (gebonden editie)

  Boek | 8e editie 2022 | België | Philippe Colle

  In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels, dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe en doorspekt zijn commentaren erbij met eigen bevindingen.

  € 90,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (achtste editie) (gebonden)

  Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (achtste editie) (gebonden)

  Boek | 8e editie 2022 | België | Philippe Colle

  De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die verband houden met het privéleven van een verzekerde: brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking), gezinsaansprakelijkheids- of familiale verzekering, motorrijtuigen-, levens- en rechtsbijstandsverzekering.

  € 119,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Jochen Tanghe

  Het werk toont aan de hand van vele voorbeelden uit de rechtspraak aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Na een deconstructie wordt de theorie over het gebrek van de zaak weer opgebouwd. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij algemene principes over aansprakelijkheid en worden ook verbanden gelegd met andere begrippen zoals oorzakelijkheid en bewaring.

  € 183,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Boek | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

  Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

  Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Thomas Verheyen

  Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Dit boek onderzoekt als eerste welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen.

  € 172,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Lichamelijke schade

  Lichamelijke schade

  Repertorium van rechtspraak 2019-2020-2021
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Michel Sommerijns, Ilse Sommerijns
  Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (van 2019, 2020 en begin 2021) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
  € 88,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2023
 14. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter Gillaerts

  Bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR):
  Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven, met name preventie en rechtshandhaving. Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering die een belangrijke meerwaarde heeft, onder meer bij het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en het bieden van preventieve rechtsbescherming of genoegdoening, alsook bij het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

  € 204,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Topics verkeers(straf)recht

  Topics verkeers(straf)recht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Philip Traest

  Dit cahier omvat een actueel beeld van enkele onderwerpen van het verkeers(straf)recht: de identificatie van de overtreder op grond van de art. 67bis en 67ter Wegverkeerswet, het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, het alcoholslot, enkele aspecten van herhaling en het verval van het recht tot sturen, de vergoeding van de benadeelde bij onmogelijkheid om vast te stellen wie aansprakelijk is en het gebruik van een draagbare telefoon.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade

  Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade

  Derde herziene editie
  Boek | 3e editie 2020 | België | Jan Matthys

  De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar,...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van lichamelijke schade ten gevolge van verkeersongevallen, agressie wegens geweldpleging en terrorisme, asbest, arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten en het gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden.

  € 115,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2023
 17. Intertemporeel recht

  Intertemporeel recht

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Thijs Vancoppernolle

  Het huidige intertemporeel recht is om twee redenen aan vernieuwing toe. Het is ten eerste technisch onderontwikkeld. Ten tweede is het intertemporeel recht in toenemende mate onderworpen aan vereisten die voortvloeien uit fundamentele rechten en beginselen, zoals het recht op een eerlijk proces, het eigendomsrecht, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Het huidige systeem voldoet echter niet altijd aan die vereisten. Dit boek wil voor beide problemen een oplossing aanreiken.

  € 163,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 70,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Wannes Buelens

  Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019

  Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.

  Naar aanleiding van zijn nieuwe uitgave Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid vroegen we auteur Wannes Buelens om een bijkomende toelichting bij het Fonds Medische Ongevallen, dat bijna zes jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen bij te staan en te vergoeden. Lees hier de volledige bijdrage.

  € 192,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina