Grondwettelijk recht 24 results

24 resultaten

 1. Actualia publiekrecht 2024 / Actualités du droit public 2024

  Actualia publiekrecht 2024 / Actualités du droit public 2024

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Clémentine Caillet, Laurens De Brucker, Patrik De Maeyer, Jennifer Duval, Thomas Hazard, Margaux Kerkhofs, Pierre Slegers, Dominique Vermer

  Het werk bevat bijdragen over de aansprakelijkheidsleer in het publiekrecht, o.a. over de politieke controle over de overheidsfinanciën, het foutbegrip in hoofde van de wetgever of de overheid en de aansprakelijkheid van overheden bij het verlenen van vergunningen …

  € 120,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juli 2024
 2. De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.

  € 741,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 259,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. La Constitution belge coordonnée - De gecoördineerde Belgische Grondwet

  La Constitution belge coordonnée - De gecoördineerde Belgische Grondwet

  Texte à jour au 1er juin 2024 - Bijgewerkt tot 1 juni 2024
  Wetboek | 5e editie 2024 | België

  De Belgische Grondwet, in het Frans en het Nederlands, zoals die luidt na de Verklaring tot herziening van de Grondwet (B.S. 27 mei 2024).  – La Constitution belge, en français et en néerlandais, telle qu'elle se lit après la Déclaration de révision de la Constitution (Mon. 27 mai 2024). 

  € 18,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De Belgische Grondwet en noodsituaties

  De Belgische Grondwet en noodsituaties

  Lessen uit de COVID-19-pandemie
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Karel Reybrouck, Arvid Rochtus, Marie Spinoy, Willem Verrijdt

  De bijdragen in dit boek, geschreven door leden van het ‘Leuven Centre for Public Law’, gaan na welke lessen we uit de pandemie kunnen trekken. De auteurs belichten het crisisbeleid vanuit verschillende aspecten van het grondwettelijk en publiekrecht, waaronder grondrechten en het legaliteitsbeginsel, federalisme, de lokale besturen en artikel 187 van de Grondwet. Telkens staat de vraag centraal of de Grondwet moet worden herzien opdat ze beter kan omgaan met, en bestand is tegen, toekomstige noodsituaties.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Een eeuw territorialiteitsbeginsel in de Belgische taalwetgeving: ontstaan, evolutie en toekomst

  Een eeuw territorialiteitsbeginsel in de Belgische taalwetgeving: ontstaan, evolutie en toekomst

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jonathan Bernaerts, Marie Bourguignon, Jonas Vernimmen

  Het boek behandelt de doorwerking van het territorialiteitsbeginsel in verschillende sectoren, zoals wetgeving, overheidsopdrachten, detentie en onderwijs. Deze kritische analyse maakt het mogelijk om te reflecteren over de toekomst van het beginsel en over de taalwetgeving in België en Europa, rekening houdend met de toenemende complexiteit en taaldiversiteit in de samenleving.

  € 130,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Migratie en gelijke onderwijskansen: een mensenrechtelijke analyse

  Migratie en gelijke onderwijskansen: een mensenrechtelijke analyse

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jonas Vernimmen

  Het boek bespreekt onder meer de afwezigheid van scholen die georganiseerd worden vanuit gemeenschappen met een migratieachtergrond. Dat doet het aan de hand van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, en de ervaringen van alle onderwijsverstrekkers met een migratieachtergrond die in Vlaanderen erkenning van hun onderwijsproject zochten. Daarnaast evalueert het boek hoe het taalbeleid op Vlaamse scholen de voorbije decennia is geëvolueerd.

  € 130,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Een moderne bevoegdheidsverdeling voor het federale België

  Een moderne bevoegdheidsverdeling voor het federale België

  Naar een balans tussen duaal en coöperatief federalisme
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Karel Reybrouck

  Dit proefschrift zet uitgebreid uiteen hoe het ideaalbeeld van het duaal federalisme (autonomie, nevenschikking en exclusiviteit) botst op de toegenomen complexiteit en verwevenheid van de hedendaagse overheidsbeleid. In verschillende beleidsdomeinen wordt het exclusiviteitsbeginsel niet strikt toegepast, waardoor een zekere mate van de facto bevoegdheidssamenloop ontstaat. Om die samenloop theoretisch te omkaderen stelt dit proefschrift een moderne benadering van de bevoegdheidsverdeling voor.

  € 130,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie

  Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie

  Redynamiser la lutte contre la discrimination
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Sébastien Van Drooghenbroeck, Jogchum Vrielink, Patrick Wautelet, Julie Ringelheim

  Gezien het aanhoudend hoge niveau van discriminatie in de Belgische samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk na te denken over hoe de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving kan worden verbeterd. Dit boek wil daartoe bijdragen. De onderzoekers analyseren mogelijke manieren om de wetgeving aan te passen aan opkomende vraagstukken.

  € 75,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Inspiratie voor de staatshervorming

  Inspiratie voor de staatshervorming

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Karel Reybrouck, Stefan Sottiaux, Wouter Pas

  Dit verzamelwerk bundelt verschillende bijdragen die inspiratie bieden voor een volgende staatshervorming. Enerzijds gaat dit project in op de vraag of de klassieke methode van de staatshervorming voorbijgestreefd is, en zo ja, of er dan betere alternatieven zijn. Anderzijds buigt dit project zich ook over enkele hete hangijzers van de Belgische bevoegdheidsverdeling, in het bijzonder het klimaatbeleid en justitie.

  € 130,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De defederalisering van justitie

  De defederalisering van justitie

  Een rechtsvergelijkende en rechtspolitieke studie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Arvid Rochtus, Stefan Sottiaux

  Door de complexe bevoegdheidsverdeling inzake justitie dringt de vraag naar een eventuele herschikking van de huidige bevoegdheidsverdeling zich op. Op basis van een uitgebreide rechtsvergelijkende analyse, en een bespreking van de rechtspolitieke argumenten voor- en tegen een verdere defederalisering, werken de auteurs concrete modellen voor een nieuwe bevoegdheidsverdeling uit. Daarbij rijzen fundamentele vragen over onze staatsstructuur en de toekomst van het Belgische federalisme.

  € 125,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Europa. Een blik achter de schermen

  Europa. Een blik achter de schermen

  Boek | 1ste editie 2022 | Europa | Rudy Aernoudt

  Europa ligt onder vuur. Populisme en nationalisme vieren hoogtij, het Verenigd Koninkrijk heeft de Unie verlaten en het vertrouwen van de burger in Europa taant. Hoe moet het verder?

  Met die vraag neemt Europees insider Rudy Aernoudt je mee achter de schermen. Zijn sprankelende analyse van Europa’s illusies en ambities mondt uit in een concreet actieplan dat een overtuigd en positief antwoord biedt op de vraag of Europa nog iets kan betekenen voor haar burgers.

  Wenst u meer te ontdekken over deze uitgave. Lees verder op de contentpagina: https://intersentia.be/nl/content-europa-een-blik-achter-de-schermen  € 22,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. 50 jaar bijzondere wetten

  50 jaar bijzondere wetten

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Toon Moonen, Pieter Cannoot, Jonas Riemslagh

  Vijftig jaar na de introductie van de figuur van de bijzondere wet en veertig jaar na de afkondiging van de Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen (BWHI) wijdt de onderzoeksgroep ConstitUGent zijn eerste gezamenlijke publicatie aan dit opmerkelijke fenomeen.

  € 103,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Grondwettelijk recht (tweede editie)

  Grondwettelijk recht (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2021 | België | Stefan Sottiaux

  Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Het is zowel een inleidende cursus op het grondwettelijk recht als een toegankelijk handboek voor praktijkjurist. De tweede editie integreert de rechtspraak en adviespraktijk over de pandemie en de grondwet.

  € 110,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Een juridische evaluatie van het Vlaamse Gelijkekansendecreet
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Elke Cloots, Marie Spinoy, Jogchum Vrielink

  Het boek onderzoekt of het Gelijkekansendecreet van 2018 werkt in de praktijk. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan, en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid.

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Semper perseverans - Liber amicorum André Alen

  Semper perseverans - Liber amicorum André Alen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Riet Leysen, Koen Muylle, Jan Theunis, Willem Verrijdt

  Op 25 september 2020, zijn zeventigste verjaardag, werd Prof. em. dr. André Alen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, toegelaten tot het emeritaat. Dit Liber amicorum bracht bij die gelegenheid hulde aan de hoogleraar staatsrecht, de mede-auteur van belangrijke staatshervormingen, de magistraat, maar vooral aan de mens André Alen. In niet minder dan 72 bijdragen komt een grote verscheidenheid aan materies aan bod, die de zeer gevarieerde loopbaan en de ruime belangstellingssfeer van André Alen weerspiegelen.

  € 174,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Libertés, (l)égalité, humanité

  Libertés, (l)égalité, humanité

  Mélanges offerts à Jean Spreutels
  Boek | 1ste editie 2018 | Wereld | André Alen, François Daout, Pierre Nihoul, Etienne Peremans, Willem Verrijdt
  L'ouvrage traite de thèmes en relation avec la Cour constitutionnelle et le contentieux constitutionnel, le dialogue des juges, la matière pénale sous tous ses aspects.
  € 203,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Duiding Federale Staatsstructuur

  Duiding Federale Staatsstructuur

  Wetboek | 1ste editie 2018 | België | Benjamin Dalle, David Keyaerts, Wouter Pas, Jan Theunis, Willem Verrijdt
  Deze commentaar verheldert de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen via een artikelsgewijze bespreking van de relevante bepalingen van de Grondwet en bijzondere en gewone wetten, a.h.v. rechtsleer, rechtspraak, adviezen RVS,...
  € 124,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Samenlevingsgericht (aansprakelijkheids)recht

  Samenlevingsgericht (aansprakelijkheids)recht

  Grondwettelijke zuurstof voor het op de adem trappende aansprakelijkheidsrecht
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Ludo Cornelis
  In dit boek wordt onderzocht of het (aansprakelijkheids)recht de ontwikkelingen ondersteunt of integendeel tegenwerkt die het samenlevingsverband ondermijnen. Deze ontwikkelingen nemen de vorm aan van disproportionele inkomens- en vermogensongelijkheden, gekruid door klimatologische en democratische ontsporing.Aan de hand van meerdere voorbeelden toont de auteur aan dat het aansprakelijkheidsrecht eerder samenlevingsbedreigend dan -beschermend is geworden.
  € 54,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina