Insolventierecht 21 results

21 resultaten

 1. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben

  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. Het boek houdt rekening met de wijzigingen aan reorganisatie- en vereffeningsprocedures door de wet van 7 juni 2023. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de wederzijdse invloed tussen het insolventierecht en andere rechtstakken, zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en het gerechtelijk recht.

  € 200,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 2. Vermogensrechten en faillissement

  Vermogensrechten en faillissement

  Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van verwervingsrechten, gebruiksrechten en verbodsrechten in faillissem
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Sander Baeyens

  In dit boek onderzoekt Sander Baeyens de tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel. Essentieel is de vraag hoe de aanspraken van de gezamenlijke schuldeisers op goederen die bezwaard zijn met een vermogensrecht van een individuele medecontractant beoordeeld moeten worden.. De beoordeling van dit conflict vormt het zwaartepunt van dit boek.

  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Collectieve en individuele schade

  Collectieve en individuele schade

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Roel Verheyden

  Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

  € 175,00 € 122,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Van insolventiepreventie tot fresh start

  Van insolventiepreventie tot fresh start

  Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Rik Crivits, Jens Vrebos

  Dit werk behandelt de toepassing van de Insolventiewet op de vrije beroeper, in het bijzonder de advocaat. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict kon komen met hun deontologie als vrije beroepers. De ondernemingsrechtbank moet daarom bij elk faillissement van een advocaat de Orde van advocaten verwittigen en een medecurator aanstellen die specifiek op de deontologische aspecten moet toezien.

  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Themis 2021-2022 nr. 119: Insolventie- en beslagrecht

  Themis 2021-2022 nr. 119: Insolventie- en beslagrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Matthias Storme

  Dit Themis-cahier bevat de bijdragen van het vormingsonderdeel Insolventie- en Beslagrecht (academiejaar 2021-2022) en behandelt Actualia collectieve schuldenregeling; Beslag op aandelen; Onroerend goed en insolventie onder het nieuwe goederenrecht; Huur en faillissement.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Matthias Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben

  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frederik De Leo

  Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

  € 298,00 € 208,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Matthias Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben

  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

  € 211,00 € 147,70 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Het Misdrijf & Faillissement

  Het Misdrijf & Faillissement

  Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Francis Desterbeck

  Het werk ‘Het Misdrijf & Faillissement: Een overzicht van het faillissementsstrafrecht’ geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter.

  € 77,00 € 53,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Leerstukken ondernemingsrecht

  Leerstukken ondernemingsrecht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Joeri Vananroye, Dirk Van Gerven

  ‘Leerstukken Ondernemingsrecht’ analyseert de nieuwigheden in het Wetboek van economisch recht, het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Gerechtelijk Wetboek, zoals het formele ondernemingsbegrip, de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsbewijsrecht, het optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid en de nieuwe faillissementsaansprakelijkheden voor bestuurders. Deze nieuwe regels worden op systematische wijze gekaderd in wat ongewijzigd bleef en wat gewijzigd werd in het WVV en het Nieuw BW, zodat de lezer telkens een actuele stand krijgt van een volledig leerstuk.

  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

  Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Arie Van Hoe
  Met de inwerkingtreding van boek XX WER heeft het Belgische insolventierecht een grondige facelift gekregen. De belangrijkste wijziging betreft het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht. De handelaar ruimt plaats voor de onderneming. Deze paradigmawijziging gaat gepaard met enkele kinderziektes, zoals blijkt uit de actuele discussie over de vraag of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn.
  € 46,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 22,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Bedrieglijk onvermogen

  Bedrieglijk onvermogen

  Vermogenstransparantie en beschermingsmechanismen voor schuldeisers
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Shana Meys

  De artikelen 7 en 8 van de Belgische Hypotheekwet vormen een van de basisbeginselen van het Belgische privaat vermogensrecht en poneren de regel dat het vermogen van de schuldenaar als onderpand voor zijn schuldeisers fungeert. Op welk deel van het vermogen de schuldeiser precies zal kunnen uitvoeren, wordt bepaald op het ogenblik waarop hij effectief overgaat tot executie.

  Zolang een schuldeiser niet overgaat tot tenuitvoerlegging, blijft een schuldenaar beschikkingsbevoegd om zijn vermogen te beheren en kan de samenstelling van dat vermogen wijzigingen ondergaan. In dit boek wordt onderzocht in hoeverre een schuldeiser kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging wanneer hij geconfronteerd wordt met een geval van bedrieglijk onvermogen.

  € 211,00 € 147,70 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Ondernemingen in moeilijkheden

  Ondernemingen in moeilijkheden

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Jelle Derammelaere

  Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. Via dit boek bieden wij de praktizijn een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. De bijdragen stellen de lezer ertoe in staat de meest optimale keuze te maken. Dit boek richt zich zowel naar Belgische ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging.

  € 54,00 € 37,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Schuldeiser & rechtspersoon

  Schuldeiser & rechtspersoon

  Actio pauliana en aansprakelijkheid wegens benadeling van schuldeisers van vennootschappen en verenigingen
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gillis Lindemans

  Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. De auteur brengt in dit boek in kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen.

  € 199,00 € 139,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Misbruik binnen de onderneming

  Misbruik binnen de onderneming

  Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Anne Van de Vijver, Rik Smet
  Dit unieke boek benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. Misbruik binnen de onderneming kan immers meerdere vormen aannemen en moet daarom vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Het rechtsdomeinoverschrijdende karakter maakt deze analyse niet enkel veelzijdig, maar ook uitermate interessant.
  € 84,00 € 58,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht

  Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht

  Opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Vincent Sagaert
  Dit boek omvat een bundeling van opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix naar aanleiding van zijn emeritaat aan de KU Leuven. Het woord “civilist”, in de ruime zin, lijkt voor Eric Dirix uitgevonden te zijn. Men denke daarbij aan het privaatrecht, zowel in zijn burgerlijke dimensie als in zijn meer economische dimensie: zowel het verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het zekerheden- en insolventierecht, het beslagrecht, het goederenrecht, het handelsrecht als het procesrecht zijn immers mede door hem getekend, gevormd en in belangrijke mate hervormd.
  € 84,00 € 58,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. In het vennootschapsbelang

  In het vennootschapsbelang

  Liber amicorum Herman Braeckmans
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Eric Dirix†, Robby Houben, Eddy Wymeersch

  In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.

  € 195,00 € 136,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Herman Braeckmans, Matthias Storme, Matthias E. Storme, Melissa Vanmeenen, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye
  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a.
  € 195,00 € 136,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina