Strafrecht 92 results

92 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie, ...). Boek I en II van het nieuwe Strafwetboek (ingevoerd door de Wetten van 29 februari 2024) zijn reeds opgenomen.

  € 627,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 220,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Nullum Crimen

  Nullum Crimen

  Tijdschrift voor Strafrecht en Strafprocesrecht
  Tijdschrift | Abonnement 2024 - 6 nummers per jaar | België

  Hét referentietijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

  Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.


  € 356,16 incl. btw
  Studentenprijs: € 223,66
  In voorraad
 4. De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie

  De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jente De Smedt

  Dit boek biedt een antwoord op de vraag wat de verhouding moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens te miskennen. De auteur geeft hiertoe concrete, juridisch onderbouwde aanbevelingen om de complexe verhouding efficiënter te maken zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke minimumwaarborgen.

  € 195,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Levenseinde-diensten in Europa: de toelaatbaarheid van nationale beperkingen

  Levenseinde-diensten in Europa: de toelaatbaarheid van nationale beperkingen

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Sien Loos

  Dit boek zet de beperkende maatregelen uiteen die de grensoverschrijdende toegang tot euthanasie en hulp bij zelfdoding zouden kunnen belemmeren en biedt een antwoord op de vraag welke van deze maatregelen wettelijk toelaatbaar zijn in het licht van de mensenrechtenwetgeving en het EU-recht. Het draagt bij tot een beter begrip van de rechten die artsen en patiënten in deze context genieten, en reikt beleidsmakers handvatten aan om de nationale wetgeving af te stemmen op de vereisten uit het mensenrechtelijk en het Europeesrechtelijk kader.

  € 260,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De nawerking van straf(proces)rechtelijke regels bij de administratieve sanctionering van misdrijven

  De nawerking van straf(proces)rechtelijke regels bij de administratieve sanctionering van misdrijven

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Marie-Julie Horseele

  Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op zogenaamde ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die ex-misdrijven ‘blijven kleven’. De auteur gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen.

  € 225,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Christine Mussche, Liesbet Stevens, Kasia Uzieblo

  Dit boek biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk, aan de hand van getuigenissen van onderzoekers, hulpverleners, politie en vanuit het parket, de magistratuur en de advocatuur. De getuigenissen geven blijk van een positieve, langetermijnvisie, en een streven naar degelijke daderbegeleiding en preventie.

  € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Strafrecht in dialoog

  Strafrecht in dialoog

  Vijftien vrienden & collega's over prof. dr. Serge Gutwirth als penalist
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Serge Gutwirth, Paul De Hert

  Dit boek bundelt de artikels die Prof. dr. Serge Gutwirth samen met Paul De Hert schreef over strafrecht en de strafvordering. Deze artikels worden gewikt en gewogen door 15 collega’s, die een commentaar schrijven bij de voortbrengsels van deze twee vrienden. De uitgenodigde collega’s reageren op de pertinentie van het geschrift ten tijde van de publicatie en op de actualiteit van het debat toen en nu in België en Nederland.
  Voorintekenprijs (tot 29/9/2023): geef de promocode PROMO-JHA7U-9789400016606 in bij uw bestelling en u krijgt automatisch 15% korting.

  € 95,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Wetboek Veterinair recht - 2023

  Wetboek Veterinair recht - 2023

  Boek | 15e editie 2023 | België | Luk Burgelman, Sarne De Vliegher

  Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen; koop/verkoop en identificatie en registratie van dieren.

  € 80,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. 100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid

  100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Wendy De Bondt, Charlotte Colman

  Dit cahier behandelt de evoluties die de Drugswet (daterend van 1921) onderging en wat deze wet vandaag – in een nieuwe realiteit –betekent. Het bespreekt het materieelrechtelijke kader (en de impact van de internationale regelgeving op de manoeuvreerruimte van onze nationale strafwetgever) evenals het bredere beleidsmatige kader waarin de wet zich beweegt.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Raf Verstraeten, Frank Verbruggen

  Dit boek geeft op overzichtelijke wijze inzicht in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan gebruikelijk is, kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht-strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de basisbeginselen en vervolgens de chronologie van een strafprocedure te vertrekken. Op die manier vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De rechter voor de rechter

  De rechter voor de rechter

  Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Francis Desterbeck

  Deze publicatie schetst het geheel van sterk verouderde rechtsregels betreffende de uitoefening van de publieke vordering, het gerechtelijk strafonderzoek en de bevoegdheid van de vonnisgerechten in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door leden van de rechterlijke orde of sommige andere ambtenaren. Het boek geeft de verbeteringen aan die zich opdringen om dit leerstuk opnieuw in overeenstemming te brengen met de beginselen van het actuele strafprocesrecht.

  € 52,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur

  Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Maarten Colette

  Het boek is een diagnose van de huidige ondervragingscultuur in België en doet voorstellen tot verbetering daarvan. De in het boek verwerkte blauwdruk voor de strafprocedure innoveert ten opzichte van de hedendaagse wetenschapsbeoefening en stemt tot nadenken over de institutionele vormgeving van de juridische wereld.

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sem Careel, Lieselotte Collage, Joost Huysmans, Maarten Knops, Bart Spriet, Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Michele Walgraeve

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Straf- en strafprocesrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, met Actualia inzake de misdrijven, inzake de strafprocedure en inzake voor België belangrijk Europees en internationaal straf(proces)recht.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Wetboek | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  In dit boek wordt onderzocht wat de blijvende (positieve?) impact is van de Covid-19 crisis op een aantal rechtsgebieden.: Inzake het gerechtelijk recht wordt de virtuele terechtzitting als blijver onderzocht Voor het straf- en strafprocesrecht wordt de impact op het vooronderzoek, de rechtspleging en de strafuitvoering en de internering in kaart gebracht. In het arbeidsrecht lijkt telethuiswerk definitief doorgebroken. Ten slotte wordt voor het bestuursrecht de fel gecontesteerde avondklok kritisch onderzocht.  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina