Strafrecht 90 results

90 resultaten

 1. Nullum Crimen

  Nullum Crimen

  Tijdschrift voor Strafrecht en Strafprocesrecht
  Tijdschrift | Abonnement 2023 - 6 nummers per jaar | België | Joëlle Rozie

  Hét referentietijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

  Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.


  € 339,20 incl. btw
  In voorraad
 2. Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Christine Mussche, Liesbet Stevens

  Dit boek biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk, aan de hand van getuigenissen van onderzoekers, hulpverleners, politie en vanuit het parket, de magistratuur en de advocatuur. De getuigenissen geven blijk van een positieve, langetermijnvisie, en een streven naar degelijke daderbegeleiding en preventie.

  € 63,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Mei 2023
 3. 100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid

  100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Wendy De Bondt, Charlotte Colman

  Dit cahier behandelt de evoluties die de Drugswet (daterend van 1921) onderging en wat deze wet vandaag – in een nieuwe realiteit –betekent. Het bespreekt het materieelrechtelijke kader (en de impact van de internationale regelgeving op de manoeuvreerruimte van onze nationale strafwetgever) evenals het bredere beleidsmatige kader waarin de wet zich beweegt.

  € 60,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2023
 4. Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Raf Verstraeten, Frank Verbruggen

  Dit boek geeft op overzichtelijke wijze inzicht in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan gebruikelijk is, kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht-strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de basisbeginselen en vervolgens de chronologie van een strafprocedure te vertrekken. Op die manier vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De rechter voor de rechter

  De rechter voor de rechter

  Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Francis Desterbeck

  Deze publicatie schetst het geheel van sterk verouderde rechtsregels betreffende de uitoefening van de publieke vordering, het gerechtelijk strafonderzoek en de bevoegdheid van de vonnisgerechten in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door leden van de rechterlijke orde of sommige andere ambtenaren. Het boek geeft de verbeteringen aan die zich opdringen om dit leerstuk opnieuw in overeenstemming te brengen met de beginselen van het actuele strafprocesrecht.

  € 52,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De Larcier Wetboeken editie 2022 - Volledige collectie

  De Larcier Wetboeken editie 2022 - Volledige collectie

  7 delen en registers - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt t.e.m. 1 maart 2022. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com

  € 3.025,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie,...) Inbegrepen: de  Wet van 21 maart houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht

  € 520,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur

  Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Maarten Colette

  Het boek is een diagnose van de huidige ondervragingscultuur in België en doet voorstellen tot verbetering daarvan. De in het boek verwerkte blauwdruk voor de strafprocedure innoveert ten opzichte van de hedendaagse wetenschapsbeoefening en stemt tot nadenken over de institutionele vormgeving van de juridische wereld.

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sem Careel, Lieselotte Collage, Joost Huysmans, Maarten Knops, Bart Spriet, Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Michele Walgraeve

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Straf- en strafprocesrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, met Actualia inzake de misdrijven, inzake de strafprocedure en inzake voor België belangrijk Europees en internationaal straf(proces)recht.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Boek | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  In dit boek wordt onderzocht wat de blijvende (positieve?) impact is van de Covid-19 crisis op een aantal rechtsgebieden.: Inzake het gerechtelijk recht wordt de virtuele terechtzitting als blijver onderzocht Voor het straf- en strafprocesrecht wordt de impact op het vooronderzoek, de rechtspleging en de strafuitvoering en de internering in kaart gebracht. In het arbeidsrecht lijkt telethuiswerk definitief doorgebroken. Ten slotte wordt voor het bestuursrecht de fel gecontesteerde avondklok kritisch onderzocht.  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Het Misdrijf & fiscale fraude

  Het Misdrijf & fiscale fraude

  Boek | 2e editie 2021 | België | Francis Desterbeck

  Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk, met aandacht voor de bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten.
  De auteur staat ook stil bij verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd: bendevorming, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

  € 74,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 28,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Wetboek Compliance - 2021

  Wetboek Compliance - 2021

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Thomas Faelli, Olivier Goffard, Miguel Mairlot

  Het wetboek bundelt de belangrijkste wet- en regelgeving, geordend volgens een aantal themata: de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bescherming van het financiële stelsel, de bescherming van de beleggers, het respect voor de privacy en de bedrijfsethiek.

  € 80,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Boek | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Topics verkeers(straf)recht

  Topics verkeers(straf)recht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Philip Traest

  Dit cahier omvat een actueel beeld van enkele onderwerpen van het verkeers(straf)recht: de identificatie van de overtreder op grond van de art. 67bis en 67ter Wegverkeerswet, het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, het alcoholslot, enkele aspecten van herhaling en het verval van het recht tot sturen, de vergoeding van de benadeelde bij onmogelijkheid om vast te stellen wie aansprakelijk is en het gebruik van een draagbare telefoon.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Het lot van onrechtmatig bewijs

  Het lot van onrechtmatig bewijs

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jachin Van Doninck

  De auteur wil met dit werk de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. Dit resulteert in de formulering van bewijshanteringsstandaarden waarmee de rechtspraktizijn de bewijsuitsluitingsvraag kan helpen beslechten.

  € 132,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016

  De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016

  Boek | 1ste editie 2020 | Werel | Cyrille Fijnaut

  Professor Cyrille Fijnaut maakt een doorgedreven analyse van de netwerken en de cellen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en België (13 november 2015 en 22 maart 2016) en onderzoekt de vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme en zware c.q. georganiseerde criminaliteit.
  Dit boek geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend antwoord op de vraag wie deze terroristen waren maar ook op de vraag hoe zij deze aanslagen konden plegen.
  Dit is de enige publicatie waarin diepgravend de context, de campagne, de plegers etc. van/achter  die aanslagen worden uiteengezet.

  Voor het interview met prof. Fijnaut (Radio 1) en een ruimere analyse, zie hieronder.

  € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
  Code | 1ste editie 2020 | België | Michaël Fernandez-Bertier, Francis Desterbeck, Philippe de Koster, Arnaud Lecocq, Alexandra El-Khoury

  De codex biedt een handige verzameling van relevante teksten i.v.m. bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Hij is bedoeld als het referentie-instrument voor practici in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht werd besteed aan de risicogebaseerde aanpak, die nu centraal staat in de nieuwe instrumenten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina