Strafrecht 91 results

91 resultaten

 1. Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

  Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

  Artikelsgewijze commentaar
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Caroline Van Schoubroeck
  Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 1992 vervangt. Waar relevant wordt de vergelijking gemaakt met de bepalingen van de modelovereenkomst 1992. Een concordantietabel sluit het boek af.
  € 83,00 incl. btw
  In voorraad
 2. De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

  De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar de informatiepositie van het lokaal bestuur
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Dirk Van Daele, Sven Bollens
  De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt in deze studie met name de bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland geanalyseerd. Dit boek biedt een overzichtelijke leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere overheidsdiensten.
  € 72,00 incl. btw
  In voorraad
 3. De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme

  De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering

  in België en Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Robin Dreesen
  Sinds 2004 worden EU-lidstaten systematisch het doelwit van aanslagen. De recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht dat ze optreden tegen risico’s en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. Dat geldt ook voor de burgemeester, van wie de rol de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd naar die van crime-fighter. Een essentiële randvoorwaarde is echter dat hij over een adequate informatiepositie beschikt. Dit onderzoek gaat na of en hoe de burgemeester in België en Nederland over voldoende informatie kan beschikken om een weloverwogen bestuurlijke maatregel te nemen.
  € 54,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Het Misdrijf & Forensisch bewijs

  Het Misdrijf & Forensisch bewijs

  Een algemene en juridische introductie in de forensische wereld
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Steven Van Overbeke
  Het cahier behandelt de taak van NICC & LTWP, de totstandkoming en de rechtsgeldigheid van het forensisch onderzoek en bewijs en onderzoekt hoe het moderne forensische bewijs wordt ingepast in het Belgische strafrechtssysteem (bewijswaarde-bewijskracht)
  € 69,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Misbruik binnen de onderneming

  Misbruik binnen de onderneming

  Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Anne Van de Vijver, Rik Smet
  Dit unieke boek benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. Misbruik binnen de onderneming kan immers meerdere vormen aannemen en moet daarom vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Het rechtsdomeinoverschrijdende karakter maakt deze analyse niet enkel veelzijdig, maar ook uitermate interessant.
  € 84,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Een vreedzame revolutie

  Een vreedzame revolutie

  De ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie
  Boek | 1ste editie 2018 | Europa | Cyrille Fijnaut
  In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon.
  € 102,00 incl. btw
  In voorraad
 7. Concluderen voor de strafrechter

  Concluderen voor de strafrechter

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Ilse Couwenberg, Filip Van Volsem
  In dit handige boekje wordt een overzicht gegeven van de drie regelingen die van toepassing kunnen zijn op het concluderen voor de strafrechter:- de gemeenrechtelijke regeling, zoals vormgegeven door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die geldt indien de in artikel 152 Sv. en in artikel 4 V.T.Sv. bepaalde regelingen niet van toepassing zijn;- de regeling van artikel 152 Sv., van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over de strafvordering en de daaruit voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering;- de regeling van artikel 4 V.T.Sv., die specifiek betrekking heeft op de afhandeling van de burgerlijke belangen door de strafrechter nadat uitspraak is gedaan over de strafvordering.
  € 54,00 incl. btw
  In voorraad
 8. Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

  Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering van vonnissen en arresten zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.
  € 62,00 incl. btw
  In voorraad
 9. Internering en toerekeningsvatbaarheid

  Internering en toerekeningsvatbaarheid

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Katrien Hanoulle
  In het eerste deel van dit boek geeft de auteur een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering. In een volgend deel worden de toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Tevens bespreekt de auteur uitvoerig de rol van het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek. Ten slotte formuleert zij een aantal voorstellen om de beoordeling van de geestesgestoorde delinquent, de mensenrechten, de hedendaagse functies van het strafrecht en de doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.
  € 150,00 incl. btw
  In voorraad
 10. Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties

  Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
  In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke sancties en nationaliteitssancties en vervolgens komt de samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod.Daarna behandelen de auteurs de fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen naar respectievelijk Nederlands en Belgisch recht.
  € 63,00 incl. btw
  In voorraad
 11. Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs

  Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Charlotte Conings
  Met een grote hervorming van het strafprocesrecht in het verschiet is het erg nuttig het volledige wetgevende regime over zoekingen naar strafrechtelijk bewijs onder de loep te nemen. Dit boek analyseert van het huidige juridische regime van de zoekingen en de grenzen die de mensenrechten daaraan stellen. Daarnaast spendeert de auteur bijzondere aandacht aan de internationale problematiek inzake zoekingen naar digitaal bewijs.
  € 149,00 incl. btw
  In voorraad
 12. De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

  De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Joachim Meese
  Dit Cahier biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te berekenen. De handige bijlagen bieden een schematisch overzicht van de essentiële elementen van die stappen, rekening houdend met de verschillende verjaringsregimes die van toepassing waren doorheen de tijd.
  € 44,00 incl. btw
  In voorraad
 13. Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Bart De Smet
  Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby’s) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige.De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures. Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen.
  € 109,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad
 14. De Potpourri-wetten

  De Potpourri-wetten

  Een eerste evaluatie van de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Jeroen De Herdt, Nicholas De Nil, Jan De Winter, Sofie Depauw, Hugo Lamon, Joachim Meese, Piet Taelman, Emma Teerlinck, Pierre Thiriar
  De bijdragen geven een eerste evaluatie van de Potpourriwetten: de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, met aandacht voor knelpunten.
  € 101,00 incl. btw
  In voorraad