Rechtsvergelijking 20 results

20 resultaten

 1. Feitelijk bestuur

  Feitelijk bestuur

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Alexander Snyers

  In de context van een hertekend regime inzake bestuurdersaansprakelijkheid komen ook feitelijke bestuurders in het vizier. Deze ingreep roept ook diverse vragen op (Wanneer is iemand precies een feitelijke bestuurder? Voor welke fouten kan een feitelijke bestuurder aansprakelijk worden gesteld? Wat is de aard van de aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder (hoofdelijk?, (on)beperkt?)? Wie is bevoegd om een aansprakelijkheidsvordering tegen hem in te stellen? …) Dit boek behandelt deze vragen vanuit rechtswetenschappelijke en rechtsvergelijkende hoek en doet suggesties voor de praktische toepassing van de normering.

  € 220,00 € 154,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Collectieve en individuele schade

  Collectieve en individuele schade

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Roel Verheyden

  Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

  € 175,00 € 122,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. De defederalisering van justitie

  De defederalisering van justitie

  Een rechtsvergelijkende en rechtspolitieke studie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Arvid Rochtus, Stefan Sottiaux

  Door de complexe bevoegdheidsverdeling inzake justitie dringt de vraag naar een eventuele herschikking van de huidige bevoegdheidsverdeling zich op. Op basis van een uitgebreide rechtsvergelijkende analyse, en een bespreking van de rechtspolitieke argumenten voor- en tegen een verdere defederalisering, werken de auteurs concrete modellen voor een nieuwe bevoegdheidsverdeling uit. Daarbij rijzen fundamentele vragen over onze staatsstructuur en de toekomst van het Belgische federalisme.

  € 125,00 € 87,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe

  Dit boek, een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, bekijkt armoede vanuit verschillende juridische perspectieven. In het bijzonder gaat de aandacht naar de juridische eerstelijnsbijstand, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstilbeginsel en het recht op toegang tot de rechter en wordt armoede bekeken vanuit het perspectief van het burgerlijk procesrecht en vanuit het straf(proces)recht.
  Dit boek is ook inbegrepen in de gelijknamige Studienamiddag 'De strijd tegen armoede: juridische perspectieven' (donderdag 8 december 2022 - Stadscampus Universiteit Antwerpen en livestream, on demand tot 31 januari 2023) Schrijf u hier in: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/rechtshandhaving/activiteiten/armoede/

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

  De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

  Het juridisch statuut van de bestemmingsplanovereenkomst
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Steven Verbeyst

  Dit boek gaat na of en hoe de overheid overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid in het omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. De specificiteit van de overheid als contractspartij en het overheidsbeleid als voorwerp van de overeenkomst vereisen bepaalde beperkingen en aanvullingen van de toepassing van het gemeen contractenrecht.

  € 149,00 € 104,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek Arbitrage

  Handboek Arbitrage

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Kris Wagner

  Het Handboek Arbitrage is momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek. De auteur biedt hierin een grondige en praktijkgerichte bespreking van de materie. Een uitgebreid notenapparaat en een uitvoerige bibliografie vergemakkelijken verdere ontsluiting van het bronnenmateriaal. De talloze verwijzingen naar elementen uit de rechtsvergelijking dragen bij tot een goed begrip van de materie.

  € 172,00 € 120,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frederik De Leo

  Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

  € 298,00 € 208,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Een juridische evaluatie van het Vlaamse Gelijkekansendecreet
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Elke Cloots, Marie Spinoy, Jogchum Vrielink

  Het boek onderzoekt of het Gelijkekansendecreet van 2018 werkt in de praktijk. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan, en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter Gillaerts

  Bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR):
  Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven, met name preventie en rechtshandhaving. Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering die een belangrijke meerwaarde heeft, onder meer bij het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en het bieden van preventieve rechtsbescherming of genoegdoening, alsook bij het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

  € 204,00 € 142,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

  Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
  Het boek start met een bespreking van de grenzen aan het gebruik van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in strafzaken in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. Vervolgens wordt nagegaan hoe de dading zich verhoudt tot het recht op toegang tot de rechter. Is de exceptie van een dading een exceptie van onontvankelijkheid dan wel een verweer ten gronde?Met bijdragen van Jan Buelens, Steven Dewulf, Dilyara Nigmatullina, Nick Portugaels, Joëlle Rozie en Elly Van de Velde.
  € 81,00 € 56,70 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

  De bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar de informatiepositie van het lokaal bestuur
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Dirk Van Daele, Sven Bollens
  De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt in deze studie met name de bestuurlijke aanpak van mensenhandel in België en Nederland geanalyseerd. Dit boek biedt een overzichtelijke leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere overheidsdiensten.
  € 72,00 € 50,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme

  De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering

  in België en Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Robin Dreesen
  Sinds 2004 worden EU-lidstaten systematisch het doelwit van aanslagen. De recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht dat ze optreden tegen risico’s en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. Dat geldt ook voor de burgemeester, van wie de rol de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd naar die van crime-fighter. Een essentiële randvoorwaarde is echter dat hij over een adequate informatiepositie beschikt. Dit onderzoek gaat na of en hoe de burgemeester in België en Nederland over voldoende informatie kan beschikken om een weloverwogen bestuurlijke maatregel te nemen.
  € 54,00 € 37,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Wannes Buelens

  Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019

  Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.

  Naar aanleiding van zijn nieuwe uitgave Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid vroegen we auteur Wannes Buelens om een bijkomende toelichting bij het Fonds Medische Ongevallen, dat bijna zes jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen bij te staan en te vergoeden. Lees hier de volledige bijdrage.

  € 192,00 € 134,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Gelijkheid onder erfgenamen

  Gelijkheid onder erfgenamen

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Ariadne Van den Broeck

  Dit boek brengt de techniek van erfrechtelijke verrekening via inbreng in kaart, waarbij een erfgenaam de kosteloze voordelen die hij van de erflater heeft gekregen moet aanrekenen op zijn erfdeel om de gelijkheid onder de erfgenamen te waarborgen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de kosteloze bewoning, renteloze lening en kosteloze dienstverlening.

  € 163,00 € 114,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Interdisciplinariteit in het recht

  Interdisciplinariteit in het recht

  'Law and'-bewegingen in het privaatrecht
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Eric Dirix†, Jura Falconis

  Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten zijn in ons land de afgelopen decennia tal van law and…-bewegingen ontstaan. De uitdaging is hoe juristen met deze multidisciplinariteit omgaan. Dit boek heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren. Hierbij werd ingegaan op enkele fundamentele topics: rechtseconomie, literatuur, rechtsempirie, rechtsgeschiedenis en rechtsantropologie.

  € 53,00 € 37,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Fysiek interpersoonlijk geweld

  Fysiek interpersoonlijk geweld

  Een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoo
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Jeroen De Herdt
  In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen