Gerechtelijk recht 117 results

117 resultaten

 1. Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Een kritisch overzicht - Un aperçu critique
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Emmanuel Plasschaert, Werner Eyskens, Jules Stuyck

  Dit werk schetst de achtergrond en de contouren van de collectieve actie en de verschillende vormen die zij kan aannemen in het Belgisch recht en maakt de balans op van de Belgische “class action”: welke zijn de mogelijke toepassingen, obstakels en opportuniteiten? Het biedt een praktijkgericht en kritisch overzicht van de toepassing van de vordering tot collectief herstel tot op heden en geeft duiding bij de recente wetswijzigingen.

  € 70,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juli 2024
 2. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 3. De Larcier Wetboeken – Registers

  De Larcier Wetboeken – Registers

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België

  De registers van de zeven delen van de Larcier Wetboeken worden in een afzonderlijk boekdeel uitgegeven. Zij laten de lezer toe snel en gemakkelijk, hetzij via het chronologische register, hetzij via het zakenregister, teksten terug te vinden.

  € 118,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 4. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben

  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. Het boek houdt rekening met de wijzigingen aan reorganisatie- en vereffeningsprocedures door de wet van 7 juni 2023. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de wederzijdse invloed tussen het insolventierecht en andere rechtstakken, zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en het gerechtelijk recht.

  € 200,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 5. De cassatieberoepen

  De cassatieberoepen

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert, Stefaan Sonck

  Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel.

  € 100,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Mei 2024
 6. Actualia gerechtelijk recht 2024

  Actualia gerechtelijk recht 2024

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Stefan Rutten, Pierre Thiriar, Beatrix Vanlerberghe

  Dit Nexus-Cahier bevat bijdragen over de digitalisering van justitie (het elektronisch dossier, de digitale uitwisseling van conclusies en stukken, het wetsontwerp virtuele terechtzitting en de stand van zaken CRBRO-wet); over enkele aandachtspunten bij het cassatieberoep in burgerlijke zaken (de ontvankelijkheid, de omvang van de vernietiging en de procedure na vernietiging door het Hof van Cassatie, ...); en een overzicht van de meest recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak inzake de materiële en territoriale bevoegdheid.

  € 65,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Ich möchte noch etwas träumen

  Ich möchte noch etwas träumen

  Rede bij toelating tot het emeritaat
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Koen Geens

  In zijn emeritaatslezing bekijkt Koen Geens de relatie tussen recht, politiek, democratie en mensenrechten. Als voormalig hoogleraar en minister droomt hij van hervormingen voor duurzame rechtvaardigheid, met aandacht voor onderwijs, hercodificatie, soevereiniteit, begroting en het vennootschapsbelang.

  € 30,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De gerechtsdeskundige

  De gerechtsdeskundige

  Nationaal register, deontologie en tucht
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Tom Toremans

  Het beroep van gerechtsdeskundige is gereguleerd met volledig nieuwe regels (de deontologische code) en een publiekrechtelijke tuchtwerking. Dit boek is de eerste alomvattende en overzichtelijke commentaar op de drie aspecten van de nieuwe organisatievorm van het gerechtelijk deskundigenonderzoek: deel I – nationaal register, deel II – deontologische code en deel III – tucht.

  € 98,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Rechtsdenken (tweede editie)

  Rechtsdenken (tweede editie)

  Vade mecum
  Boek | 2e editie 2024 | België | Frank Fleerackers

  In deze kritische monografie onderzoekt prof. dr. Frank Fleerackers hoe effectief juridisch denken gevormd wordt en heeft hij aandacht voor de koppeling van rechtskennis en conflictanalyse, die hij toepast op complexe casussen. Zo vormt dit boek een gedegen voorbereiding op juridische oordeelsvorming, van adviesverlening en rechtsbijstand tot advocatuur en magistratuur.

  € 83,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jachin Van Doninck, Wannes Vandenbussche, Max De Schryver, Karolien Emmerechts

  De EU-bewijsverordening 2020/1783 en EU-betekeningsverordening 2020/1784 zijn van toepassing sinds 1 juli 2022 en beogen eenvoudige, gestroomlijnde en gedigitaliseerde procedures voor het verkrijgen van bewijs en het betekenen van gerechtelijke stukken tussen de lidstaten.
  Het werk analyseert de implementatie en de praktische gevolgen van beide verordeningen in het kader van grensoverschrijdende bewijsvoering en betekening.

  € 65,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Hoe Babylonische spraakverwarringen vermijden
  Boek | 1ste editie 2023 | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  Dit boek bundelt de bijdragen van vier vooraanstaande experts die vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in de uitdagingen die anders- en meertaligheid creëert in het domein van de rechtshandhaving. Diverse aspecten van anderstaligheid orden uitvoerig belicht, zowel in het burgerlijk proces als in de strafvervolging en strafuitvoering.

  € 85,00 € 59,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Boek | 7e editie 2023 | België | Patrick Gielen, Bert Nelissen, Olivier Gasia, Sofie Pagnaer, Stéphanie Ceulemans

  Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging. Bijzondere prijzen voor stagiairs.

  € 265,00 € 185,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 110,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Bruggen bouwen

  Bruggen bouwen

  De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Elisabeth Alofs, Jachin Van Doninck

  Het werk biedt een grondige analyse van het wetgevend kader, van rechtsleer en rechtspraak inzake inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing. Het geeft een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

  € 70,00 € 49,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Handboek geschillenregeling in vennootschappen (gebonden editie)

  Handboek geschillenregeling in vennootschappen (gebonden editie)

  Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Bernard Tilleman, Willem Van de Putte

  Vier jaar na de inwerkingtreding van de vernieuwde geschillenregeling in het WVV, bespreekt dit boek de wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering. Alternatieve middelen voor het oplossen van vennootschapsconflicten, methodes voor waardering en prijsbepaling, maar ook de verhouding tussen de geschillenregeling en arbitrage, dading of ontbinding, komen uitgebreid aan bod.

  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Themis 2022-2023 nr. 126 Gerechtelijk recht

  Themis 2022-2023 nr. 126 Gerechtelijk recht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Stefaan Voet, Benoît Allemeersch, Sven Sobrie, Pieter Gillaerts

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Gerechtelijk recht (academiejaar 2022-2023) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming en biedt een stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake: de taakverdeling tussen rechter en partijen in het burgerlijk proces; hoger beroep; dwangsom; gedingkosten.


  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. De advocaat, vrij om te ondernemen

  De advocaat, vrij om te ondernemen

  A year from now, you'll wish you started today
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Pieter Goetghebuer

  Het advocatenkantoor staat voor uitdagende tijden en zal mee moeten evolueren of zal verdwijnen. Het boek maakt een SWOT-analyse van de advocaat alsook van de trends in de juridische markt. Het geeft ook de mogelijkheid om een audit uit te voeren en reikt handvaten aan om het ondernemen als advocaat naar een hoger niveau te brengen.

  € 35,00 € 24,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Van insolventiepreventie tot fresh start

  Van insolventiepreventie tot fresh start

  Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Rik Crivits, Jens Vrebos

  Dit werk behandelt de toepassing van de Insolventiewet op de vrije beroeper, in het bijzonder de advocaat. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict kon komen met hun deontologie als vrije beroepers. De ondernemingsrechtbank moet daarom bij elk faillissement van een advocaat de Orde van advocaten verwittigen en een medecurator aanstellen die specifiek op de deontologische aspecten moet toezien.

  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Een pleidooi voor een staatssteunkader
  Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Wout De Cock

  Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

  € 120,00 € 84,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. Artsenassociaties

  Artsenassociaties

  Over professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Sander Briké, Raf Van Goethem

  Dit boek vormt het eerste omvattend werk waarin de professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen worden besproken, in het licht van het Belgische gezondheidsrecht, het recent hertekende ondernemings- en vennootschapsrecht en de deontologie. Mede dankzij de vele illustrerende en uit de praktijk geplukte voorbeelden is het boek niet alleen vlot hanteerbaar voor professionals met een juridische achtergrond, zoals advocaten en ziekenhuisjuristen, maar ook voor niet-juristen, zoals artsen en andere zorgverstrekkers.

  € 145,00 € 101,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen