Gerechtelijk recht 121 results

121 resultaten

 1. Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Een kritisch overzicht - Un aperçu critique
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Werner Eyskens, Emmanuel Plasschaert, Jules Stuyck

  Dit werk schetst de achtergrond en de contouren van de collectieve actie en de verschillende vormen die zij kan aannemen in het Belgisch recht en maakt de balans op van de Belgische “class action”: welke zijn de mogelijke toepassingen, obstakels en opportuniteiten? Het biedt een praktijkgericht en kritisch overzicht van de toepassing van de vordering tot collectief herstel tot op heden en geeft duiding bij de recente wetswijzigingen.

  € 70,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2024
 2. De cassatieberoepen

  De cassatieberoepen

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert, Stefaan Sonck

  Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel.

  € 100,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Februari 2024
 3. De gerechtsdeskundige

  De gerechtsdeskundige

  Nationaal register, deontologie en tucht
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Tom Toremans

  Het beroep van gerechtsdeskundige is gereguleerd met volledig nieuwe regels (de deontologische code) en een publiekrechtelijke tuchtwerking. Dit boek is de eerste alomvattende en overzichtelijke commentaar op de drie aspecten van de nieuwe organisatievorm van het gerechtelijk deskundigenonderzoek: deel I – nationaal register, deel II – deontologische code en deel III – tucht.

  € 98,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Januari 2024
 4. Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jachin Van Doninck, Wannes Vandenbussche, Max De Schryver, Karolien Emmerechts

  De EU-bewijsverordening 2020/1783 en EU-betekeningsverordening 2020/1784 zijn van toepassing sinds 1 juli 2022 en beogen eenvoudige, gestroomlijnde en gedigitaliseerde procedures voor het verkrijgen van bewijs en het betekenen van gerechtelijke stukken tussen de lidstaten.
  Het werk analyseert de implementatie en de praktische gevolgen van beide verordeningen in het kader van grensoverschrijdende bewijsvoering en betekening.

  € 65,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Januari 2024
 5. Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Code | 7e editie 2023 | België | Patrick Gielen, Bert Nelissen, Olivier Gasia, Sofie Pagnaer

  Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging. Bijzondere prijzen voor stagiairs.

  € 265,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 110,00
  Beschikbaar vanaf December 2023
 6. Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Hoe Babylonische spraakverwarringen vermijden
  Boek | 2023 | België | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  Dit boek bundelt de bijdragen van vier vooraanstaande experts die vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in de uitdagingen die anders- en meertaligheid creëert in het domein van de rechtshandhaving. Diverse aspecten van anderstaligheid orden uitvoerig belicht, zowel in het burgerlijk proces als in de strafvervolging en strafuitvoering.

  € 85,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf December 2023
 7. Bruggen bouwen

  Bruggen bouwen

  De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Elisabeth Alofs, Jachin Van Doninck

  Het werk biedt een grondige analyse van het wetgevend kader, van rechtsleer en rechtspraak inzake inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing. Het geeft een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

  € 70,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De Larcier Wetboeken editie 2023 - Volledige collectie

  De Larcier Wetboeken editie 2023 - Volledige collectie

  7 delen en registers - Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Code | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt t.e.m. 1 maart 2023. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com

  € 3.473,00 € 2.431,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De Larcier Wetboeken – Registers

  De Larcier Wetboeken – Registers

  Editie 2023 - Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Code | 1ste editie 2023 | België

  De registers van de zeven delen van de Larcier Wetboeken worden in een afzonderlijk boekdeel uitgegeven. Zij laten de lezer toe snel en gemakkelijk, hetzij via het chronologische register, hetzij via het zakenregister, teksten terug te vinden.

  € 112,00 € 78,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  Editie 2023 - Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Code | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (oa BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW: Boek I;  Boek II, titel 3; Boek III; Boek IV, Boek V en Boek VIII

  € 625,00 € 437,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Handboek geschillenregeling in vennootschappen (gebonden editie)

  Handboek geschillenregeling in vennootschappen (gebonden editie)

  Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Bernard Tilleman, Willem Van de Putte

  Vier jaar na de inwerkingtreding van de vernieuwde geschillenregeling in het WVV, bespreekt dit boek de wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering. Alternatieve middelen voor het oplossen van vennootschapsconflicten, methodes voor waardering en prijsbepaling, maar ook de verhouding tussen de geschillenregeling en arbitrage, dading of ontbinding, komen uitgebreid aan bod.

  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Ius & Actores

  Ius & Actores

  Revue des acteurs de la justice et du recouvrement – Tijdschrift voor de actoren van het gerecht en van de invordering
  Tijdschrift | Abonnement 2023 - 2 nummers per jaar | België | Etienne Leroy

  Dit tweetalig tijdschrift publiceert wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdragen i.v.m. de werking van het gerecht en van de invordering in al zijn aspecten. De rechtspraak wordt op de voet gevolgd, geordend per rubriek en voorzien van commentaar.

  € 310,00 incl. btw
  In voorraad
 13. Themis 2022-2023 nr. 126 Gerechtelijk recht

  Themis 2022-2023 nr. 126 Gerechtelijk recht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Stefaan Voet, Benoît Allemeersch, Sven Sobrie, Pieter Gillaerts

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Gerechtelijk recht (academiejaar 2022-2023) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming en biedt een stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake: de taakverdeling tussen rechter en partijen in het burgerlijk proces; hoger beroep; dwangsom; gedingkosten.


  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. De advocaat, vrij om te ondernemen

  De advocaat, vrij om te ondernemen

  A year from now, you'll wish you started today
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Pieter Goetghebuer

  Het advocatenkantoor staat voor uitdagende tijden en zal mee moeten evolueren of zal verdwijnen. Het boek maakt een SWOT-analyse van de advocaat alsook van de trends in de juridische markt. Het geeft ook de mogelijkheid om een audit uit te voeren en reikt handvaten aan om het ondernemen als advocaat naar een hoger niveau te brengen.

  € 35,00 € 24,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Van insolventiepreventie tot fresh start

  Van insolventiepreventie tot fresh start

  Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Rik Crivits, Jens Vrebos

  Dit werk behandelt de toepassing van de Insolventiewet op de vrije beroeper, in het bijzonder de advocaat. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict kon komen met hun deontologie als vrije beroepers. De ondernemingsrechtbank moet daarom bij elk faillissement van een advocaat de Orde van advocaten verwittigen en een medecurator aanstellen die specifiek op de deontologische aspecten moet toezien.

  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Een pleidooi voor een staatssteunkader
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Europa | Wout De Cock

  Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

  € 120,00 € 84,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Artsenassociaties

  Artsenassociaties

  Over professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Sander Briké, Raf Van Goethem

  Dit boek vormt het eerste omvattend werk waarin de professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen worden besproken, in het licht van het Belgische gezondheidsrecht, het recent hertekende ondernemings- en vennootschapsrecht en de deontologie. Mede dankzij de vele illustrerende en uit de praktijk geplukte voorbeelden is het boek niet alleen vlot hanteerbaar voor professionals met een juridische achtergrond, zoals advocaten en ziekenhuisjuristen, maar ook voor niet-juristen, zoals artsen en andere zorgverstrekkers.

  € 145,00 € 101,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

  De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

  Een zwanenzang
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Frédéric Dupon

  Het werk stelt de kwalificatie van rechtsregels van procesrecht als van openbare orde of als aanvullend of louter dwingend recht in vraag. Het bepleit een unitair wetsbegrip van de rechtsregels van procesrecht en gaat op zoek naar een geïndividualiseerde sanctieregeling voor deze rechtsregels.

  € 250,00 € 175,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe

  Dit boek, een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, bekijkt armoede vanuit verschillende juridische perspectieven. In het bijzonder gaat de aandacht naar de juridische eerstelijnsbijstand, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstilbeginsel en het recht op toegang tot de rechter en wordt armoede bekeken vanuit het perspectief van het burgerlijk procesrecht en vanuit het straf(proces)recht.
  Dit boek is ook inbegrepen in de gelijknamige Studienamiddag 'De strijd tegen armoede: juridische perspectieven' (donderdag 8 december 2022 - Stadscampus Universiteit Antwerpen en livestream, on demand tot 31 januari 2023) Schrijf u hier in: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/rechtshandhaving/activiteiten/armoede/

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 20. Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Christian Engels

  Dit handboek behandelt de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.
  Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.
  Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek gratis toegestuurd zodra het verschenen is.

  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen