Strafprocesrecht 22 results

22 resultaten

 1. Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Christine Mussche, Liesbet Stevens, Kasia Uzieblo

  Dit boek biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk, aan de hand van getuigenissen van onderzoekers, hulpverleners, politie en vanuit het parket, de magistratuur en de advocatuur. De getuigenissen geven blijk van een positieve, langetermijnvisie, en een streven naar degelijke daderbegeleiding en preventie.

  € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Strafrecht in dialoog

  Strafrecht in dialoog

  Vijftien vrienden & collega's over prof. dr. Serge Gutwirth als penalist
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Serge Gutwirth, Paul De Hert

  Dit boek bundelt de artikels die Prof. dr. Serge Gutwirth samen met Paul De Hert schreef over strafrecht en de strafvordering. Deze artikels worden gewikt en gewogen door 15 collega’s, die een commentaar schrijven bij de voortbrengsels van deze twee vrienden. De uitgenodigde collega’s reageren op de pertinentie van het geschrift ten tijde van de publicatie en op de actualiteit van het debat toen en nu in België en Nederland.
  Voorintekenprijs (tot 29/9/2023): geef de promocode PROMO-JHA7U-9789400016606 in bij uw bestelling en u krijgt automatisch 15% korting.

  € 95,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Raf Verstraeten, Frank Verbruggen

  Dit boek geeft op overzichtelijke wijze inzicht in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan gebruikelijk is, kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht-strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de basisbeginselen en vervolgens de chronologie van een strafprocedure te vertrekken. Op die manier vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De rechter voor de rechter

  De rechter voor de rechter

  Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Francis Desterbeck

  Deze publicatie schetst het geheel van sterk verouderde rechtsregels betreffende de uitoefening van de publieke vordering, het gerechtelijk strafonderzoek en de bevoegdheid van de vonnisgerechten in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door leden van de rechterlijke orde of sommige andere ambtenaren. Het boek geeft de verbeteringen aan die zich opdringen om dit leerstuk opnieuw in overeenstemming te brengen met de beginselen van het actuele strafprocesrecht.

  € 52,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Themis 2021-2022 nr. 122: Straf- en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sem Careel, Lieselotte Collage, Joost Huysmans, Maarten Knops, Bart Spriet, Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Michele Walgraeve

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Straf- en strafprocesrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, met Actualia inzake de misdrijven, inzake de strafprocedure en inzake voor België belangrijk Europees en internationaal straf(proces)recht.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Covid-besmetting van de rechtshandhaving

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  In dit boek wordt onderzocht wat de blijvende (positieve?) impact is van de Covid-19 crisis op een aantal rechtsgebieden.: Inzake het gerechtelijk recht wordt de virtuele terechtzitting als blijver onderzocht Voor het straf- en strafprocesrecht wordt de impact op het vooronderzoek, de rechtspleging en de strafuitvoering en de internering in kaart gebracht. In het arbeidsrecht lijkt telethuiswerk definitief doorgebroken. Ten slotte wordt voor het bestuursrecht de fel gecontesteerde avondklok kritisch onderzocht.  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Het lot van onrechtmatig bewijs

  Het lot van onrechtmatig bewijs

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jachin Van Doninck

  De auteur wil met dit werk de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. Dit resulteert in de formulering van bewijshanteringsstandaarden waarmee de rechtspraktizijn de bewijsuitsluitingsvraag kan helpen beslechten.

  € 132,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Verstek en verzet in strafzaken

  Verstek en verzet in strafzaken

  Vierde herziene editie
  Boek | 4e editie 2020 | België | Bart De Smet

  Het boek licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de vele procesregels over en rondom het verzet, in combinatie met het hoger beroep en het cassatieberoep. Bijzondere aandacht gaat uit naar recente rechtspraak over gedaan en ongedaan verzet, als gevolg van de Potpourri II Wet van 5 februari 2016. Ook de regels van de Potpourri III Wet van 4 mei 2016 (elektronische betekening en internering), de Potpourri IV-wet van 25 december 2016 (verzet vanuit de gevangenis) en de Potpourri V-wet (internering en beperkt verzet in burgerlijke zaken) zijn verwerkt.

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs

  Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Charlotte Conings
  Met een grote hervorming van het strafprocesrecht in het verschiet is het erg nuttig het volledige wetgevende regime over zoekingen naar strafrechtelijk bewijs onder de loep te nemen. Dit boek analyseert van het huidige juridische regime van de zoekingen en de grenzen die de mensenrechten daaraan stellen. Daarnaast spendeert de auteur bijzondere aandacht aan de internationale problematiek inzake zoekingen naar digitaal bewijs.
  € 149,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Bart De Smet
  Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby’s) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige.De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures. Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen.
  € 109,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II

  Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II

  Boek | 1ste editie 2017 | België | John Maes, Len Augustyns, Henri Berkmoes
  Zowel de actuele rechtspraak en rechtsleer als de ervaringen op het terrein komen uitgebreid aan bod in dit boek. De auteurs, allen doorwinterde strafrechtadvocaten aan de balie van Antwerpen, geven een scherpe én praktische analyse van deze nieuwe regelgeving.
  € 46,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

  Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

  Inlichtingendiensten en de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Bart Vangeebergen
  Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs.
  € 166,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Legitieme verdediging

  Legitieme verdediging

  Gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging in strafzaken
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Joost Huysmans
  Winnaar Fernand Collinprijs 2018!Dit boek biedt de rechtspracticus (advocaat en magistraat) die in de dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd.
  € 166,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Eric Boon
  Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.
  € 29,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Smaakmakers in het procesrecht

  Smaakmakers in het procesrecht

  Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Jelle Flo, Liesbeth Jansens, Vlaams Pleitgenootschap
  De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling, samenhang en onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke regeling in strafzaken.
  € 73,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

  Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Len Augustyns, Kris Beirnaert, Pieter Tersago
  Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Het brengt niet alleen belangrijke en ingrijpende wijzigingen voor de beoefenaars van het strafrecht met zich mee, maar ook een aantal nieuwigheden doen hun intrede in ons strafrecht.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina