Procedures 13 results

13 resultaten

 1. Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Collectief procederen in België - Les actions collectives en Belgique

  Een kritisch overzicht - Un aperçu critique
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Emmanuel Plasschaert, Werner Eyskens, Jules Stuyck

  Dit werk schetst de achtergrond en de contouren van de collectieve actie en de verschillende vormen die zij kan aannemen in het Belgisch recht en maakt de balans op van de Belgische “class action”: welke zijn de mogelijke toepassingen, obstakels en opportuniteiten? Het biedt een praktijkgericht en kritisch overzicht van de toepassing van de vordering tot collectief herstel tot op heden en geeft duiding bij de recente wetswijzigingen.

  € 70,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juli 2024
 2. De cassatieberoepen

  De cassatieberoepen

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert, Stefaan Sonck

  Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel.

  € 100,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Mei 2024
 3. Actualia gerechtelijk recht 2024

  Actualia gerechtelijk recht 2024

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Stefan Rutten, Pierre Thiriar, Beatrix Vanlerberghe

  Dit Nexus-Cahier bevat bijdragen over de digitalisering van justitie (het elektronisch dossier, de digitale uitwisseling van conclusies en stukken, het wetsontwerp virtuele terechtzitting en de stand van zaken CRBRO-wet); over enkele aandachtspunten bij het cassatieberoep in burgerlijke zaken (de ontvankelijkheid, de omvang van de vernietiging en de procedure na vernietiging door het Hof van Cassatie, ...); en een overzicht van de meest recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak inzake de materiële en territoriale bevoegdheid.

  € 65,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2024
 4. De gerechtsdeskundige

  De gerechtsdeskundige

  Nationaal register, deontologie en tucht
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Tom Toremans

  Het beroep van gerechtsdeskundige is gereguleerd met volledig nieuwe regels (de deontologische code) en een publiekrechtelijke tuchtwerking. Dit boek is de eerste alomvattende en overzichtelijke commentaar op de drie aspecten van de nieuwe organisatievorm van het gerechtelijk deskundigenonderzoek: deel I – nationaal register, deel II – deontologische code en deel III – tucht.

  € 98,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2024
 5. Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jachin Van Doninck, Wannes Vandenbussche, Max De Schryver, Karolien Emmerechts

  De EU-bewijsverordening 2020/1783 en EU-betekeningsverordening 2020/1784 zijn van toepassing sinds 1 juli 2022 en beogen eenvoudige, gestroomlijnde en gedigitaliseerde procedures voor het verkrijgen van bewijs en het betekenen van gerechtelijke stukken tussen de lidstaten.
  Het werk analyseert de implementatie en de praktische gevolgen van beide verordeningen in het kader van grensoverschrijdende bewijsvoering en betekening.

  € 65,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Anderstaligheid en rechtshandhaving

  Hoe Babylonische spraakverwarringen vermijden
  Boek | 1ste editie 2023 | Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

  Dit boek bundelt de bijdragen van vier vooraanstaande experts die vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in de uitdagingen die anders- en meertaligheid creëert in het domein van de rechtshandhaving. Diverse aspecten van anderstaligheid orden uitvoerig belicht, zowel in het burgerlijk proces als in de strafvervolging en strafuitvoering.

  € 85,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024

  Boek | 7e editie 2023 | België | Patrick Gielen, Bert Nelissen, Olivier Gasia, Sofie Pagnaer, Stéphanie Ceulemans

  Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging. Bijzondere prijzen voor stagiairs.

  € 265,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 110,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Alexander Forrier, Edward Forrier, Ivan Verougstraete

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (oa BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW: Boek I;  Boek II, titel 3; Boek III; Boek IV, Boek V en Boek VIII

  € 625,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 219,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Artsen en deontologie

  Artsen en deontologie

  Naar een basiscode voor medische deontologie
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Coralie Herijgers

  Het boek behandelt de vraag of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een ‘Basiscode voor medische deontologie’.

  € 344,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Beslag inzake namaak

  Beslag inzake namaak

  Een stand van zaken
  Boek | 2e editie 2020 | België | Judith Bussé, Christian Dekoninck, Jurgen Figys

  Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Dit Cahier is een handige leidraad bij de verschillende procedurestappen en mogelijkheden, met een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Vereffening-verdeling in rechtspraak

  Vereffening-verdeling in rechtspraak

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Bart Van den Bergh

  Dit werk bundelt de meest in het oog springende rechtspraak rond Vereffening-Verdeling van de laatste twee jaar, gegroepeerd rond een aantal topics, zoals proces- en bewijsrechtelijke perikelen, vereffening en verdeling na echtscheiding/relatiebreuk en na overlijden en schenkingen en testamenten.

  € 86,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? / 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ?

  Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? / 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ?

  Hommage Ernest Krings et Marcel Storme
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Jean de Codt, Beatrijs Deconinck, Dirk Thijs, Jean-François Van Drooghenbroeck
  Cinquante ans après l’entrée en vigueur du Code judiciaire, l'ouvrage fait le point sur ce qu’il reste des intuitions initiales, sur les réformes intervenues principalement au cours de la dernière législature et donne une vision de la Justice de demain.
  € 167,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen