Interessegebied

Fiscaal | Juni 2024

Fiscale fraude: welke vormen van fiscale fraude moeten of kunnen bij het Openbaar Ministerie worden aangebracht? Hoe werkt dat, wie beslist dat en wat is de rol van de fiscale administratie?| Jente De Smedt

Bij Larcier-Intersentia verscheen in juni 2024 het boek 'De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie' van dr. Jente De Smedt. Het boek wil een antwoord bieden op de vraag wat de verhouding moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens te miskennen. Larcier-Intersentia interviewde auteur Jente De Smedt naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Mei 2024

De platformeconomie: hoe situeert het juridisch kader van de online tussenpersonen zich? | Friso Bostoen, Bram Devolder en Mathias Wouters

De platformeconomie is alomtegenwoordig. Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Er wordt gefocust op drie relevante rechtsgebieden: het contractenrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht, maar het verdient vermelding dat ‘platformeconomie’ een breed begrip is, en niet elke regel noodzakelijk toepassing vindt op de totaliteit ervan. Larcier-Intersentia sprak met de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2024

De gerechtsdeskundige: een grondige analyse | Tom Toremans

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Tom Toremans naar aanleiding van deze nieuwe publicatie. In dit interview schetst de auteur waarom er, ondertussen een tiental jaar geleden, werd geopteerd voor een nationaal register, wat een drastische vernieuwing was en nadien trouwens gevolgd werd door een hele resem regelgeving. Verder bestaat de publicatie uit drie grondig uitgewerkte delen: de praktijk van het nationaal register, de uitlegging van de deontologische code en de toepassing ervan in de tucht en daarbuiten. De auteur geeft kort een overzicht van wat allemaal aan bod komt. Lees meer.

Publiek | April 2024

Intellectuele rechten en gegevensbescherming. Een interessant overzicht in het recente nummer van RABG | Twee gerechtelijke uitspraken

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist. In RABG 2023/19, dat gaat over intellectuele rechten en gegevensbescherming, wordt traditiegetrouw een selectie gemaakt van een aantal interessante vonnissen en arresten. Larcier-Intersentia selecteerde voor dit artikel twee gerechtelijke uitspraken die in het RABG-nummer aan bod komen. Lees meer.

Strafrecht | April 2024

Administratieve sanctionering van misdrijven en de nawerking van straf(proces)rechtelijke regels | Marie-Julie Horseele

Het boek van dr. Marie-Julie Horseele, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die zogenaamde ex-misdrijven ‘blijven plakken’. Ze gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen. Larcier-Intersentia interviewde Marie-Julie Horseele naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2024

‘De cassatieberoepen’. Een bijzonder boek over niet alleen een buitengewoon rechtsmiddel (in burgerlijke zaken althans), maar ook over een bijzonder rechtsmiddel | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert en Stefaan Sonck

Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel. Lees meer.

Publiek | April 2024

Migratie en gelijke onderwijskansen: wat brengt de toekomst? | Jonas Vernimmen

Larcier-Intersentia interviewde dr. Jonas Vernimmen naar aanleiding van zijn verschenen publicatie. België is een immigratieland geworden. Nochtans zijn de Vlaamse onderwijsstructuren slechts beperkt aan die veranderingen aangepast. In deze publicatie worden verschillende van die aanpassingen, maar ook het gebrek aan aanpassingen, kritisch tegen het licht gehouden. In het interview wordt o.a. de grote ongelijkheden die bestaan in de onderwijspositie van individuen met een migratieachtergrond in vergelijking met individuen van Belgische afkomst besproken; de evolutie van taalgebruik op school enz. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2024

Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen: een kritische en praktijkgerichte analyse | Pieter-Jan Wouters

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2024 het boek 'Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen' van Pieter-Jan Wouters en Bart Desmet. Naast een update en een verdere verfijning van het juridische, boekhoudkundige en fiscale kader inzake zetelverplaatsingen, trachten de auteurs met dit boek het thema praktisch te benaderen en te evalueren aan de hand van een aantal casussen en cijfervoorbeelden. Larcier-Intersentia interviewde auteur Pieter-Jan Wouters naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Maart 2024

Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat als het bestaan of de omvang van de schade beïnvloed wordt door de voorafgaande toestand van een persoon of een zaak? | Lies D'Hondt

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Lies D'Hondt naar aanleiding van haar publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over de term 'bijzondere receptiviteit voor schade' en Boek 6 inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid en haar inzichten. Lees meer.

Gerechtelijk | Februari 2024

Rechtsdenken: een zoektocht naar wat in de juridische wereld doorgaans onuitgesproken blijft | Frank Fleerackers

Recent verscheen de tweede editie van het boek 'Rechtsdenken'. Larcier-Intersentia interviewde de auteur prof. dr. Frank Fleerackers naar aanleiding van deze publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over het onstaan van dit boek, wat maar ook voor wie, collegiaal zetelen enz. Lees meer.

Burgerlijk | Februari 2024

Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners: waarom naast het klassieke begrip ‘goederen’ ook het begrip ‘arbeid’ alle aandacht vereist | Michelle Aerts

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Michelle Aerts naar aanleiding van haar publicatie. Het begrip ‘vermogensverschuiving’ omvat in dit werk bijgevolg zowel verschuivingen van goederen (vermogensverschuivingen in de strikte zin) als verschuivingen van arbeid. In dit interview vertelt de auteur meer over het aspect ‘verschuivingen van arbeid’. Lees meer.

Sociaal | Januari 2024

Deconnectie met Ralf Caers | HR Masterclass | Ralf Caers en Officient

In deze HR Masterclass vertelt prof. Ralf Caers ons alles wat we moeten weten over langdurige stress, de biologische mechanismes achter langdurige stress, deconnectie, en de impact op ons lichaam en geest. Ontdek het nu in deze video. Lees meer.

Europees | Januari 2024

Rechtsbescherming in de Europese Unie: het unieke mechanisme van de prejudiciële procedure | Geert De Baere en Johan Meeusen

Binnenkort verschijnt de tweede editie van het boek 'Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie'. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie, en in het bijzonder over het toenemende belang van de rechtsbescherming. Lees meer.

Strafrecht | Januari 2024

Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt | Ine Van Wymersch

Het boek 'Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven' (Christine Mussche, Liesbet Stevens en Kasia Uzieblo (eds.)) biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk. Ine Van Wymersch schreef het voorwoord bij dit boek; ‘Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt’. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2024

Vergoedingsfondsen: ‘deus ex machina’ of ‘vierde pijler’ bij lacunes of tekorten in de traditionele bronnen van vergoeding? | Larissa Vanhooff

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Larissa Vanhooff naar aanleiding van haar publicatie. Het boek beantwoordt de meest prangende vragen rond vergoedingsfondsen in ons huidige Belgische rechtssysteem en is hiermee het eerste omvangrijke werk dat de verschillende soorten vergoedingsfondsen binnen diverse takken van het recht (medisch recht, strafrecht, milieurecht, sociaal recht, …) bundelt. In dit interview vertelt de auteur meer over de groei en het belang van vergoedingsfondsen. Lees meer.

Publiek | Januari 2024

Regelmatigheid van offertes bij overheidsopdrachten: een meer dan belangrijk thema | Peter Teerlinck

Larcier-Intersentia interviewde mr. Peter Teerlinck betreffende het belangrijke thema van het regelmatigheidsonderzoek, dat nu nieuw is ten opzichte van de vorige editie. In het recent verschenen boek werd het thema van het regelmatigheidsonderzoek toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het KB van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue. Lees meer.

Publiek | December 2023

De Euthanasiewet 20 jaar: interview met prof. dr. Thierry Vansweevelt | Thierry Vansweevelt

In december 2023 verscheen het boek 'De Euthanasiewet 20 jaar. Een evaluatie'. Larcier-Intersentia interviewde prof. dr. Thierry Vansweevelt naar aanleiding van deze publicatie. Het boek is dan ook een tijdsdocument dat zowel achteruit als vooruit kijkt en zich afvraagt waar de Euthanasiewet moet worden gewijzigd. Prof. dr. Thierry Vansweevelt vertelt ons tijdens dit interview o.a. hoe het boek is kunnen ontstaan, welke doelstellingen van de Euthanasiewet bereikt zijn en over een aantal leemten in die Euthanasiewet, na twintig jaar. Lees meer.

Publiek | December 2023

Pleidooi voor een moderne bevoegdheidsverdeling in het federale België | Karel Reybrouck

Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van zijn publicatie. Het boek zet uitgebreid uiteen hoe dit ideaalbeeld van het duaal federalisme botst op de toegenomen complexiteit en verwevenheid van de hedendaagse maatschappelijke realiteit. Om aan de tekortkomingen van de traditionele classificatie tegemoet te komen, stelt dit boek een moderne benadering van de bevoegdheidsverdeling voor. Lees meer.

TAA | December 2023

Hoe financier ik mijn onderneming? | Peter Ooms

Dit artikel van Peter Ooms verscheen op de website FDmagazine. De bijdrage bespreekt het werk Financieel management toegepast (vierde editie) van Rudy Aernoudt. Een uniek werk omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Lees meer.

Fiscaal | November 2023

Webinar: De uitdagingen van de Antiwitwaswet en zijn verplichtingen: hoe eraan voldoen? | Stijn De Meulenaer 

Ontdek hoe u kunt voldoen aan de verplichtingen van de Antiwitwaswet tijdens deze webinar. Mr. Stijn De Meulenaer deelt zijn kennis en praktische inzichten. Lees meer

Burgerlijk | November 2023

Verbintenissenrecht: ‘bevrijdende verjaring’ onder de loep | Thierry Vansweevelt en Britt Weyts

Het aspect van de verjaring komt doorgaans in een handboek verbintenissenrecht niet bepaald aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van hun publicatie. Zij vertellen ons alles over dit onderwerp. Lees meer.

Sociaal | November 2023

Gezinsbijslag in Vlaanderen: volgt u nog? | Ria Janvier en Inger De Wilde

Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van hun publicatie. In het boek wordt een duidelijk overzicht gegeven van wat nu het ‘groeipakket’ wordt genoemd. Maar wat is er nu precies veranderd in Vlaanderen? Lees meer.

Ondernemingsrecht | Oktober 2023

Overheidsvennootschappen: een landschap dat (te) veel rechtsvragen oproept | Tina Coen

Het landschap van de overheidsrechtspersonen staat bol van zogenaamde overheidsvennootschappen. In haar boek komen de rechtsvragen die dit landschap oproept uitvoerig aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van het verschijnen van haar publicatie deze maand. Lees meer.

Fiscaal | Oktober 2023

Witwaspreventie: kent u de verplichtingen voor uw kantoor? | Whitepaper

Is de huidige Antiwitwaswet ook voor u onbekende materie? Deze gratis whitepaper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet. Download de whitepaper.

Strafrecht | Oktober 2023

Strafrecht in dialoog: een gloednieuw boek met vijftien bijdragen over prof. dr. Serge Gutwirth als penalist | Maarten Colette

Bij Larcier-Intersentia is in september 2023 het boek ‘Strafrecht in dialoog’ verschenen. Minder bekend is de aandacht die auteur Serge Gutwirth besteedde aan het strafrecht en de strafvordering, vaak samen met zijn collega proximus Paul De Hert. Larcier-Intersentia interviewde gastprofessor Maarten Colette naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Sociaal | September 2023

Actua: Best of 2023 | Whitepaper

Lees nu gratis de topartikels van SocialWin! Gratis whitepaper met 15 pagina’s vol tips en adviezen om efficiënt en juridisch veilig te werken met personeel. Lees meer.

Publiek | Augustus 2023

Culturele diversiteit en recht | Susan Rutten, Elles Ramakers en Annick Van Den Eshof

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn cultureel diverse samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2023

Consumentenbescherming is in volle ontwikkeling | Reinhard Steennot en Gert Straetmans

Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hu publicatie en stond in het bijzonder stil bij enerzijds de zeer recente wet inzake ‘Schulden van de consument’ als anderzijds het belangrijke fenomeen van de toename van niet-toegestane betalingstransacties (bvb. phishing). Lees meer.

Sociaal | Augustus 2023

Sociale verkiezingen | Olivier Wouters

De procedure van de sociale verkiezingen leidt doorgaans tot een waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures. Dit was niet anders tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2020. Een goede kennis van potentiële discussiepunten is dan ook onmisbaar om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden. Lees meer.

Fiscaal | Juli 2023

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen en de problematiek van waardering | Robin Messiaen

Bij Larcier-Intersentia verschijnt in augustus 2023 het boek ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’ van mr. Robin Messiaen, advocaat en expert in vastgoedfiscaliteit. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Juli 2023

Erfrecht & giften: drie voorbeelden | René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs

De regels uit Boek 4 (erfrecht en giften) en Boek 5 (verbintenissen) zijn niet altijd identiek. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hun publicatie. In dit interview bespreken we drie voorbeelden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juli 2023

Geschillenregeling in vennootschappen | Bernard Tilleman en Willem Van de Putte

De wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering? We interviewden de auteurs van het Handboek geschillenregeling naar aanleiding van dit topic. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juni 2023

Ondernemen anno 2023: een pleidooi voor een alternatief concept | Koen Byttebier

Al geruime tijd is het duidelijk dat het actueel vigerende systeem van inrichting van de socio-economische ordening, bepaald door  het kapitalisme, zijn limieten heeft bereikt. Larcier-Intersentia interviewde Koen Byttebier naar aanleiding van dit topic en zijn publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2023

Kinderalimentatie: ziet u door de (jonge) bomen nog het bos? | Steven Brouwers

Het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen is hoogst complex en technisch. Dikwijls geraken de ouders en hun raadslieden er niet uit. Larcier-Intersentia interviewde Steven Brouwers naar aanleiding van zijn publicatie en een aantal topics. Lees meer.

Algemeen | Mei 2023

De advocaat, vrij om te ondernemen | Pieter Goetghebuer

Op 25 april 2023 werd het boek 'De advocaat, vrij om te ondernemen' van auteur Pieter Goetghebuer officieel voorgesteld. Wij stelden hem twee vragen. Ontdek zijn antwoorden in de video's. Lees meer.

Europees | Mei 2023

Unierecht is nationaal recht | Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel

Europa Felix, een interviewpodcast voor professionals en liefhebbers van Europees recht, sprak naar aanleiding van het verschijnen van de zevende editie van Handboek Europees Recht met de auteurs Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2023

Feitelijk bestuur: een grondige analyse leidt tot een pleidooi voor wetgevend ingrijpen | Alexander Snyers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in april 2023 het boek ‘Feitelijk bestuur’ van dr. Alexander Snyers. Dit boek is de eerste volledige originele analyse van het begrip ‘feitelijk bestuurder’. Larcier-Intersentia interviewde de auteur. Lees meer.

Fiscaal | April 2023

Accountancy & fiscaliteit: Best of | Whitepaper

Het beste van accountancy & fiscaliteit in 2022? Download deze gratis whitepaper en​​​​ lees de meest gelezen artikels van TaxWin Expert. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap | Roel Verheyden

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2023 het boek ‘Collectieve en individuele schade’ van mr. Roel Verheyden, advocaat bij Altius. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Februari 2023

Artsenassociaties - Komt een jurist bij de dokter | Pascal Selleslagh

Deze bijdrage van Pascal Selleslagh verscheen in 2 delen op de website De Specialist. Het artikel bespreekt het werk van juristen Raf Van Goethem en Sander Briké over artsenassociaties dat we nu al een standaardwerk op dat vlak mogen noemen. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

Het nieuwe goederenrecht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘Handboek registratierechten – derde editie’ van mr. Astrid Peeters en mr. Tim Wustenberghs, beiden werkzaam als advocaat bij Deloitte Legal. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: duidelijk aan verbetering toe | Jef Van Eyndhoven

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering’ van dr. Jef Van Eyndhoven, partner bij ECGB Advocaten. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

1    2    3 >