Interessegebied

Rubrieken

Artikels    Emile & Ferdinand    Interviews    Podcasts    Recensies    Videos    Whitepapers

Publiek | Juli 2024

De Belgische Grondwet en noodsituaties: lessen uit de COVID-19-pandemie  | Karel Reybrouck, Arvid Rochtus, Marie Spinoy en Willem Verrijdt

Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van deze publicatie. De COVID-19-pandemie stelde de hele wereld voor fundamentele uitdagingen. Ook in ons land namen overheden drastische maatregelen om de ongeëvenaarde gezondheidscrisis te bestrijden. Vanuit die insteek gaan de bijdragen in dit boek, geschreven door leden van het Leuven Centre for Public Law, na welke lessen we uit de pandemie kunnen trekken bij andere noodsituaties. De auteurs belichten het crisisbeleid vanuit verschillende aspecten van het grondwettelijk en publiekrecht, waaronder grondrechten en het legaliteitsbeginsel, federalisme, de lokale besturen en artikel 187 van de Grondwet. Telkens staat de vraag centraal of de Grondwet moet worden herzien opdat ze beter kan omgaan met, en bestand is tegen, toekomstige noodsituaties. Lees meer.

Sociaal | Juni 2024

Aanvullende pensioenen voor werknemers binnen de grenzen van het discriminatierecht | Sarah Knoops

Larcier-Intersentia interviewde dr. Sarah Knoops naar aanleiding van haar publicatie. Aanvullende pensioenen maken vaak deel uit van het loonpakket. Toch heeft niet elke werknemer recht op een aanvullend pensioen omdat de toekenning ervan niet wettelijk verplicht is. Tussen de werknemers die wel een aanvullend pensioen opbouwen, bestaat er evenmin gelijkheid. In welke mate deze ongelijkheden te verzoenen zijn met het discriminatierecht werd onderzocht door de auteur. Lees meer.

Fiscaal | Juni 2024

Fiscale fraude: welke vormen van fiscale fraude moeten of kunnen bij het Openbaar Ministerie worden aangebracht? Hoe werkt dat, wie beslist dat en wat is de rol van de fiscale administratie?| Jente De Smedt

Bij Larcier-Intersentia verscheen in juni 2024 het boek 'De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie' van dr. Jente De Smedt. Het boek wil een antwoord bieden op de vraag wat de verhouding moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens te miskennen. Larcier-Intersentia interviewde auteur Jente De Smedt naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Mei 2024

De platformeconomie: hoe situeert het juridisch kader van de online tussenpersonen zich? | Friso Bostoen, Bram Devolder en Mathias Wouters

De platformeconomie is alomtegenwoordig. Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Er wordt gefocust op drie relevante rechtsgebieden: het contractenrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht, maar het verdient vermelding dat ‘platformeconomie’ een breed begrip is, en niet elke regel noodzakelijk toepassing vindt op de totaliteit ervan. Larcier-Intersentia sprak met de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2024

De gerechtsdeskundige: een grondige analyse | Tom Toremans

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Tom Toremans naar aanleiding van deze nieuwe publicatie. In dit interview schetst de auteur waarom er, ondertussen een tiental jaar geleden, werd geopteerd voor een nationaal register, wat een drastische vernieuwing was en nadien trouwens gevolgd werd door een hele resem regelgeving. Verder bestaat de publicatie uit drie grondig uitgewerkte delen: de praktijk van het nationaal register, de uitlegging van de deontologische code en de toepassing ervan in de tucht en daarbuiten. De auteur geeft kort een overzicht van wat allemaal aan bod komt. Lees meer.

Strafrecht | April 2024

Administratieve sanctionering van misdrijven en de nawerking van straf(proces)rechtelijke regels | Marie-Julie Horseele

Het boek van dr. Marie-Julie Horseele, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die zogenaamde ex-misdrijven ‘blijven plakken’. Ze gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen. Larcier-Intersentia interviewde Marie-Julie Horseele naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | April 2024

Migratie en gelijke onderwijskansen: wat brengt de toekomst? | Jonas Vernimmen

Larcier-Intersentia interviewde dr. Jonas Vernimmen naar aanleiding van zijn verschenen publicatie. België is een immigratieland geworden. Nochtans zijn de Vlaamse onderwijsstructuren slechts beperkt aan die veranderingen aangepast. In deze publicatie worden verschillende van die aanpassingen, maar ook het gebrek aan aanpassingen, kritisch tegen het licht gehouden. In het interview wordt o.a. de grote ongelijkheden die bestaan in de onderwijspositie van individuen met een migratieachtergrond in vergelijking met individuen van Belgische afkomst besproken; de evolutie van taalgebruik op school enz. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2024

Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen: een kritische en praktijkgerichte analyse | Pieter-Jan Wouters

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2024 het boek 'Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen' van Pieter-Jan Wouters en Bart Desmet. Naast een update en een verdere verfijning van het juridische, boekhoudkundige en fiscale kader inzake zetelverplaatsingen, trachten de auteurs met dit boek het thema praktisch te benaderen en te evalueren aan de hand van een aantal casussen en cijfervoorbeelden. Larcier-Intersentia interviewde auteur Pieter-Jan Wouters naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Maart 2024

Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat als het bestaan of de omvang van de schade beïnvloed wordt door de voorafgaande toestand van een persoon of een zaak? | Lies D'Hondt

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Lies D'Hondt naar aanleiding van haar publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over de term 'bijzondere receptiviteit voor schade' en Boek 6 inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid en haar inzichten. Lees meer.

Gerechtelijk | Februari 2024

Rechtsdenken: een zoektocht naar wat in de juridische wereld doorgaans onuitgesproken blijft | Frank Fleerackers

Recent verscheen de tweede editie van het boek 'Rechtsdenken'. Larcier-Intersentia interviewde de auteur prof. dr. Frank Fleerackers naar aanleiding van deze publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over het onstaan van dit boek, wat maar ook voor wie, collegiaal zetelen enz. Lees meer.

Burgerlijk | Februari 2024

Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners: waarom naast het klassieke begrip ‘goederen’ ook het begrip ‘arbeid’ alle aandacht vereist | Michelle Aerts

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Michelle Aerts naar aanleiding van haar publicatie. Het begrip ‘vermogensverschuiving’ omvat in dit werk bijgevolg zowel verschuivingen van goederen (vermogensverschuivingen in de strikte zin) als verschuivingen van arbeid. In dit interview vertelt de auteur meer over het aspect ‘verschuivingen van arbeid’. Lees meer.

Europees | Januari 2024

Rechtsbescherming in de Europese Unie: het unieke mechanisme van de prejudiciële procedure | Geert De Baere en Johan Meeusen

Binnenkort verschijnt de tweede editie van het boek 'Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie'. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie, en in het bijzonder over het toenemende belang van de rechtsbescherming. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2024

Vergoedingsfondsen: ‘deus ex machina’ of ‘vierde pijler’ bij lacunes of tekorten in de traditionele bronnen van vergoeding? | Larissa Vanhooff

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Larissa Vanhooff naar aanleiding van haar publicatie. Het boek beantwoordt de meest prangende vragen rond vergoedingsfondsen in ons huidige Belgische rechtssysteem en is hiermee het eerste omvangrijke werk dat de verschillende soorten vergoedingsfondsen binnen diverse takken van het recht (medisch recht, strafrecht, milieurecht, sociaal recht, …) bundelt. In dit interview vertelt de auteur meer over de groei en het belang van vergoedingsfondsen. Lees meer.

Publiek | Januari 2024

Regelmatigheid van offertes bij overheidsopdrachten: een meer dan belangrijk thema | Peter Teerlinck

Larcier-Intersentia interviewde mr. Peter Teerlinck betreffende het belangrijke thema van het regelmatigheidsonderzoek, dat nu nieuw is ten opzichte van de vorige editie. In het recent verschenen boek werd het thema van het regelmatigheidsonderzoek toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het KB van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue. Lees meer.

Publiek | December 2023

De Euthanasiewet 20 jaar: interview met prof. dr. Thierry Vansweevelt | Thierry Vansweevelt

In december 2023 verscheen het boek 'De Euthanasiewet 20 jaar. Een evaluatie'. Larcier-Intersentia interviewde prof. dr. Thierry Vansweevelt naar aanleiding van deze publicatie. Het boek is dan ook een tijdsdocument dat zowel achteruit als vooruit kijkt en zich afvraagt waar de Euthanasiewet moet worden gewijzigd. Prof. dr. Thierry Vansweevelt vertelt ons tijdens dit interview o.a. hoe het boek is kunnen ontstaan, welke doelstellingen van de Euthanasiewet bereikt zijn en over een aantal leemten in die Euthanasiewet, na twintig jaar. Lees meer.

Publiek | December 2023

Pleidooi voor een moderne bevoegdheidsverdeling in het federale België | Karel Reybrouck

Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van zijn publicatie. Het boek zet uitgebreid uiteen hoe dit ideaalbeeld van het duaal federalisme botst op de toegenomen complexiteit en verwevenheid van de hedendaagse maatschappelijke realiteit. Om aan de tekortkomingen van de traditionele classificatie tegemoet te komen, stelt dit boek een moderne benadering van de bevoegdheidsverdeling voor. Lees meer.

Burgerlijk | November 2023

Verbintenissenrecht: ‘bevrijdende verjaring’ onder de loep | Thierry Vansweevelt en Britt Weyts

Het aspect van de verjaring komt doorgaans in een handboek verbintenissenrecht niet bepaald aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van hun publicatie. Zij vertellen ons alles over dit onderwerp. Lees meer.

Sociaal | November 2023

Gezinsbijslag in Vlaanderen: volgt u nog? | Ria Janvier en Inger De Wilde

Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van hun publicatie. In het boek wordt een duidelijk overzicht gegeven van wat nu het ‘groeipakket’ wordt genoemd. Maar wat is er nu precies veranderd in Vlaanderen? Lees meer.

Ondernemingsrecht | Oktober 2023

Overheidsvennootschappen: een landschap dat (te) veel rechtsvragen oproept | Tina Coen

Het landschap van de overheidsrechtspersonen staat bol van zogenaamde overheidsvennootschappen. In haar boek komen de rechtsvragen die dit landschap oproept uitvoerig aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van het verschijnen van haar publicatie deze maand. Lees meer.

Strafrecht | Oktober 2023

Strafrecht in dialoog: een gloednieuw boek met vijftien bijdragen over prof. dr. Serge Gutwirth als penalist | Maarten Colette

Bij Larcier-Intersentia is in september 2023 het boek ‘Strafrecht in dialoog’ verschenen. Minder bekend is de aandacht die auteur Serge Gutwirth besteedde aan het strafrecht en de strafvordering, vaak samen met zijn collega proximus Paul De Hert. Larcier-Intersentia interviewde gastprofessor Maarten Colette naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Augustus 2023

Culturele diversiteit en recht | Susan Rutten, Elles Ramakers en Annick Van Den Eshof

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn cultureel diverse samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2023

Consumentenbescherming is in volle ontwikkeling | Reinhard Steennot en Gert Straetmans

Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hu publicatie en stond in het bijzonder stil bij enerzijds de zeer recente wet inzake ‘Schulden van de consument’ als anderzijds het belangrijke fenomeen van de toename van niet-toegestane betalingstransacties (bvb. phishing). Lees meer.

Sociaal | Augustus 2023

Sociale verkiezingen | Olivier Wouters

De procedure van de sociale verkiezingen leidt doorgaans tot een waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures. Dit was niet anders tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2020. Een goede kennis van potentiële discussiepunten is dan ook onmisbaar om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden. Lees meer.

Fiscaal | Juli 2023

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen en de problematiek van waardering | Robin Messiaen

Bij Larcier-Intersentia verschijnt in augustus 2023 het boek ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’ van mr. Robin Messiaen, advocaat en expert in vastgoedfiscaliteit. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Juli 2023

Erfrecht & giften: drie voorbeelden | René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs

De regels uit Boek 4 (erfrecht en giften) en Boek 5 (verbintenissen) zijn niet altijd identiek. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hun publicatie. In dit interview bespreken we drie voorbeelden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juli 2023

Geschillenregeling in vennootschappen | Bernard Tilleman en Willem Van de Putte

De wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering? We interviewden de auteurs van het Handboek geschillenregeling naar aanleiding van dit topic. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juni 2023

Ondernemen anno 2023: een pleidooi voor een alternatief concept | Koen Byttebier

Al geruime tijd is het duidelijk dat het actueel vigerende systeem van inrichting van de socio-economische ordening, bepaald door  het kapitalisme, zijn limieten heeft bereikt. Larcier-Intersentia interviewde Koen Byttebier naar aanleiding van dit topic en zijn publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2023

Kinderalimentatie: ziet u door de (jonge) bomen nog het bos? | Steven Brouwers

Het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen is hoogst complex en technisch. Dikwijls geraken de ouders en hun raadslieden er niet uit. Larcier-Intersentia interviewde Steven Brouwers naar aanleiding van zijn publicatie en een aantal topics. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2023

Feitelijk bestuur: een grondige analyse leidt tot een pleidooi voor wetgevend ingrijpen | Alexander Snyers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in april 2023 het boek ‘Feitelijk bestuur’ van dr. Alexander Snyers. Dit boek is de eerste volledige originele analyse van het begrip ‘feitelijk bestuurder’. Larcier-Intersentia interviewde de auteur. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap | Roel Verheyden

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2023 het boek ‘Collectieve en individuele schade’ van mr. Roel Verheyden, advocaat bij Altius. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

Het nieuwe goederenrecht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘Handboek registratierechten – derde editie’ van mr. Astrid Peeters en mr. Tim Wustenberghs, beiden werkzaam als advocaat bij Deloitte Legal. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: duidelijk aan verbetering toe | Jef Van Eyndhoven

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering’ van dr. Jef Van Eyndhoven, partner bij ECGB Advocaten. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden | Ayfer Aydogan

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)’ van prof. dr. Ayfer Aydogan verschenen. Intersentia interviewde de auteur over de heffing van de Vlaamse erfbelasting en specifiek over het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

In hoeverre kunnen en moeten Belgische rechtscolleges optreden als Europese staatssteunrechters? | Wout De Cock

Bij Larcier-Intersentia verscheen in januari 2023 het boek ‘Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters’ van dhr. Wout De Cock, postdoctoraal onderzoeker. Intersentia sprak met de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Hoever staat het met interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking | Raf Van Goethem en Sander Briké

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Artsenassociaties’ van mr. Raf Van Goethem en mr. Sander Briké (advocaten Dewallens & partners) verschenen. Intersentia sprak met de auteurs over de mogelijkheden van een interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Interview zevende editie van Openbare Financiën | Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez

Bij Larcier-Intersentia verscheen in het najaar 2022 de zevende editie van het boek ‘Openbare financiën – Theorie en praktijk in België’ van Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez. We interviewden de auteurs naar aanleiding van deze zevende editie. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Grensoverschrijdende verliesverrekening | Pieter-Jan Wouters

Bij Intersentia verscheen in december 2022 het boek ‘Grensoverschrijdende verliesverrekening’ van dhr. Pieter-Jan Wouters, Senior Corporate Tax Manager bij EY. Intersentia interviewde hem naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Warmtenetten in het Vlaamse Gewest | Maja Reynebeau

Maja Reynebeau bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de juridische mogelijkheden om (onder)grond te gebruiken voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

Concentratiecontrole in België: ratio legis en krachtlijnen | Karel Bourgeois

Bij Intersentia verschijnt in december 2022 het boek ‘Concentratiecontrole in België’ van meester Karel Bourgeois, advocaat-vennoot bij Crowell & Moring LLP te Brussel. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Het ouderlijk vruchtgenot | Alix Van Sinay

Bij Intersentia is in oktober 2022 de CABG-uitgave ‘Het ouderlijk vruchtgenot. Een kritische analyse’ verschenen. Intersentia interviewde de auteur, Alix Van Sinay over haar publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | November 2022

Vergis u niet: een vlag die meer dan één lading dekt | Christian Engels

Bij Intersentia is in november 2022 het boek ‘Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen’ van prof. em. dr. Christian Engels verschenen. Intersentia interviewde de auteur over deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Oktober 2022

TBO Interview| Marco Schoups

Marco Schoups is advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel en partner bij Schoups. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

TBO Interview | Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven is sedert 1994 advocaat en is verbonden aan de Balie Provincie Antwerpen en aan de Nederlandstalige Balie te Brussel. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | Juni 2022

TBO Interview | Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is lid van de deelredacties Overheidsopdrachten en Verbintenissen en Bijzondere Overeenkomsten. We interviewden haar naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

Digitale koop-verkoop van onroerend goed | Vincent Sagaert, Alexander Appelmans en Benjamin Verheye

Bij Intersentia is in april 2022 het boek ‘Digitalisering en vastgoedtransacties’ verschenen. Intersentia interviewde alvast twee van de drie editors die een bijdrage hebben geleverd over de stand van zaken inzake de digitale koop-verkoop van onroerend goed in de Belgische rechtspraktijk. Lees meer.

Strafrecht | Mei 2022

Salduz en de Belgische ondervragingscultuur | Maarten Colette

Bij Intersentia verschijnt in mei 2022 het boek ‘Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur’ van Maarten Colette, gastprofessor aan de VUB. Intersentia sprak met de auteur. Lees meer.

Bedrijf | Mei 2022

De auteurs aan het woord: Business Intelligence met Power BI | Sylvio Rodriguez en Jo Swinnen

Nauwelijks twee jaar geleden publiceerden Jo Swinnen en Sylvio Rodriguez hun handboek Business Intelligence met Power BI. Na een succesvolle eerste editie, verschijnt in mei 2022 de nieuwe editie van het boek. Lees meer.

Fiscaal | Mei 2022

De auteurs aan het woord: Successieplanning in de praktijk | Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele

In april 2022 verscheen bij Intersentia Successieplanning in de praktijk. We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

TBO Interview | Jonas Voorter

Jonas Voorter is doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De hervorming van het aansprakelijkheidsrecht | Jochen Tanghe

Intersentia interviewde auteur Jochen Tanghe naar aanleiding van zijn gloednieuwe publicatie ‘Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid’, waarin hij aantoont dat sommige leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Lees meer.

Publiek | Februari 2022

Medische hulp bij voortplanting: waarom een wetgevend ingrijpen meer dan wenselijk is | Lina Oplinus

Bij Intersentia verscheen de gloednieuwe publicatie ‘Medische hulp bij voortplanting’, geschreven door Lina Oplinus. Intersentia sprak met de auteur en vroeg waarom een wetgevend ingrijpen volgens haar toch meer dan wenselijk is. Lees meer.

Publiek | December 2021

Genetische gegevens en verzekeringen | Cindy Cornelis

Intersentia interviewde de auteur, daar de Belgische Verzekeringswet 2014 het gebruik van genetische gegevens en genetisch onderzoek voor verzekeraars verbiedt, maar zij zich de vraag heeft gesteld of het verbod op het gebruik van genetische gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op de huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke context.  Lees meer.

Ondernemingsrecht | December 2021

De ontbinding van een VZW: in welke mate ‘anders’ dan een vennootschap? | Dirk Coeckelbergh

Intersentia interviewde de auteur en vroeg specifiek naar een aantal eigenheden, naar wat anders is bij de ontbinding van een VZW dan bij een vennootschap. We beperkten ons hier tot een eigen selectie van twee voor ons opvallende verschillen. Lees meer.