Interessegebied

Publiek | Juli 2024

De Belgische Grondwet en noodsituaties: lessen uit de COVID-19-pandemie  | Karel Reybrouck, Arvid Rochtus, Marie Spinoy en Willem Verrijdt

Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van deze publicatie. De COVID-19-pandemie stelde de hele wereld voor fundamentele uitdagingen. Ook in ons land namen overheden drastische maatregelen om de ongeëvenaarde gezondheidscrisis te bestrijden. Vanuit die insteek gaan de bijdragen in dit boek, geschreven door leden van het Leuven Centre for Public Law, na welke lessen we uit de pandemie kunnen trekken bij andere noodsituaties. De auteurs belichten het crisisbeleid vanuit verschillende aspecten van het grondwettelijk en publiekrecht, waaronder grondrechten en het legaliteitsbeginsel, federalisme, de lokale besturen en artikel 187 van de Grondwet. Telkens staat de vraag centraal of de Grondwet moet worden herzien opdat ze beter kan omgaan met, en bestand is tegen, toekomstige noodsituaties. Lees meer.

Publiek | April 2024

Intellectuele rechten en gegevensbescherming. Een interessant overzicht in het recente nummer van RABG | Twee gerechtelijke uitspraken

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist. In RABG 2023/19, dat gaat over intellectuele rechten en gegevensbescherming, wordt traditiegetrouw een selectie gemaakt van een aantal interessante vonnissen en arresten. Larcier-Intersentia selecteerde voor dit artikel twee gerechtelijke uitspraken die in het RABG-nummer aan bod komen. Lees meer.

Publiek | April 2024

Migratie en gelijke onderwijskansen: wat brengt de toekomst? | Jonas Vernimmen

Larcier-Intersentia interviewde dr. Jonas Vernimmen naar aanleiding van zijn verschenen publicatie. België is een immigratieland geworden. Nochtans zijn de Vlaamse onderwijsstructuren slechts beperkt aan die veranderingen aangepast. In deze publicatie worden verschillende van die aanpassingen, maar ook het gebrek aan aanpassingen, kritisch tegen het licht gehouden. In het interview wordt o.a. de grote ongelijkheden die bestaan in de onderwijspositie van individuen met een migratieachtergrond in vergelijking met individuen van Belgische afkomst besproken; de evolutie van taalgebruik op school enz. Lees meer.

Publiek | Januari 2024

Regelmatigheid van offertes bij overheidsopdrachten: een meer dan belangrijk thema | Peter Teerlinck

Larcier-Intersentia interviewde mr. Peter Teerlinck betreffende het belangrijke thema van het regelmatigheidsonderzoek, dat nu nieuw is ten opzichte van de vorige editie. In het recent verschenen boek werd het thema van het regelmatigheidsonderzoek toegevoegd, op basis van de grondig gewijzigde regels van het KB van 18 april 2017 en de daarop gebaseerde vernieuwde rechtspraak van de Raad van State. Per thema wordt na de bespreking van de toepasselijke regels de rechtspraak exhaustief toegelicht. Meer dan 1000 vonnissen en arresten passeren de revue. Lees meer.

Publiek | December 2023

De Euthanasiewet 20 jaar: interview met prof. dr. Thierry Vansweevelt | Thierry Vansweevelt

In december 2023 verscheen het boek 'De Euthanasiewet 20 jaar. Een evaluatie'. Larcier-Intersentia interviewde prof. dr. Thierry Vansweevelt naar aanleiding van deze publicatie. Het boek is dan ook een tijdsdocument dat zowel achteruit als vooruit kijkt en zich afvraagt waar de Euthanasiewet moet worden gewijzigd. Prof. dr. Thierry Vansweevelt vertelt ons tijdens dit interview o.a. hoe het boek is kunnen ontstaan, welke doelstellingen van de Euthanasiewet bereikt zijn en over een aantal leemten in die Euthanasiewet, na twintig jaar. Lees meer.

Publiek | December 2023

Pleidooi voor een moderne bevoegdheidsverdeling in het federale België | Karel Reybrouck

Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van zijn publicatie. Het boek zet uitgebreid uiteen hoe dit ideaalbeeld van het duaal federalisme botst op de toegenomen complexiteit en verwevenheid van de hedendaagse maatschappelijke realiteit. Om aan de tekortkomingen van de traditionele classificatie tegemoet te komen, stelt dit boek een moderne benadering van de bevoegdheidsverdeling voor. Lees meer.

Publiek | Augustus 2023

Culturele diversiteit en recht | Susan Rutten, Elles Ramakers en Annick Van Den Eshof

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn cultureel diverse samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Lees meer.

Publiek | Februari 2023

Artsenassociaties - Komt een jurist bij de dokter | Pascal Selleslagh

Deze bijdrage van Pascal Selleslagh verscheen in 2 delen op de website De Specialist. Het artikel bespreekt het werk van juristen Raf Van Goethem en Sander Briké over artsenassociaties dat we nu al een standaardwerk op dat vlak mogen noemen. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Hoever staat het met interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking | Raf Van Goethem en Sander Briké

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Artsenassociaties’ van mr. Raf Van Goethem en mr. Sander Briké (advocaten Dewallens & partners) verschenen. Intersentia sprak met de auteurs over de mogelijkheden van een interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Interview zevende editie van Openbare Financiën | Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez

Bij Larcier-Intersentia verscheen in het najaar 2022 de zevende editie van het boek ‘Openbare financiën – Theorie en praktijk in België’ van Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez. We interviewden de auteurs naar aanleiding van deze zevende editie. Lees meer.

Publiek | Oktober 2022

Is er een toekomst voor de bestemmingsplanovereenkomst?| Steven Verbeyst

Bij Intersentia verscheen in september 2022 het boek ‘De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht’ van Steven Verbeyst. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij de ‘bestemmingsplanovereenkomst’. Lees meer.

Publiek | Februari 2022

Medische hulp bij voortplanting: waarom een wetgevend ingrijpen meer dan wenselijk is | Lina Oplinus

Bij Intersentia verscheen de gloednieuwe publicatie ‘Medische hulp bij voortplanting’, geschreven door Lina Oplinus. Intersentia sprak met de auteur en vroeg waarom een wetgevend ingrijpen volgens haar toch meer dan wenselijk is. Lees meer.

Publiek | December 2021

Genetische gegevens en verzekeringen | Cindy Cornelis

Intersentia interviewde de auteur, daar de Belgische Verzekeringswet 2014 het gebruik van genetische gegevens en genetisch onderzoek voor verzekeraars verbiedt, maar zij zich de vraag heeft gesteld of het verbod op het gebruik van genetische gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op de huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke context.  Lees meer.

Publiek | Oktober 2019

De impact van de brexit op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten | Whitepaper

Tony Mortier gaat in dit Witboek dieper in op het geheel van toegangen en de mogelijke impact van de brexit op dit geheel aangezien de aanbestedende overheden in België door deze politieke keuze zullen worden beïnvloed. Lees meer.