€ 215,00 incl. btw € 202,83 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

De grote belastinggids

Alle fiscale basisinformatie voor elke bedrijfsleider, zelfstandige, vrije beroeper en hun adviseurs

Boek | 8e editie 2024 | België | Philippe Van Damme
Beschrijving

Samengevat

De grote belastinggids 2023-2024 (aanslagjaar 2024) is een allesomvattende referentiegids met alle fiscale basisinformatie rond belastingen. Dit boek voegt de verschillende rechtsbronnen samen en geeft u één klaar en duidelijk antwoord op uw vragen over vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw en procedure. Voorbeelden, tabellen, schema’s en checklists maken alle info zeer begrijpbaar. Een onmisbaar werkinstrument voor elke bedrijfsleider, zelfstandige, vrije beroeper en hun adviseurs.

In detail

Deze referentiegids is opgebouwd volgens een uniek concept, zonder de kracht van onze traditionele Tips & Advies-Publicaties te vergeten. Volledig geactualiseerd biedt deze editie 2023-2024 u de volgende voordelen:

 • alle fiscale basisinformatie gegroepeerd in één referentiegids:
  • personenbelasting + vennootschapsbelasting + btw + procedure
 • zeer toegankelijk door de overzichtelijke inhoudstafel   
 • één duidelijk antwoord op uw vraag, kort en kernachtig
 • zeer begrijpbaar met voorbeelden, tabellen, schema's en checklists
 • volledig onderbouwd met verwijzingen naar tal van rechtsbronnen
  • wetgeving, circulaires, btw-aanschrijvingen, rechtspraak, parlementaire vragen, enz.

Als bedrijfsleider, zelfstandige of vrije beroeper of adviseur heeft u regelmatig vragen over belastingen. Enerzijds heeft u geen tijd om zelf verschillende bronnen te raadplegen en het antwoord samen te stellen. Anderzijds heeft u ook dikwijls niet de tijd of het budget om uw vraag te stellen aan een externe belastingspecialist. En dan is deze allesomvattende, betrouwbare referentiegids dé onmisbare oplossing.


Voor wie ?

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die steeds een kort en krachtig, duidelijk onderbouwd antwoord op een vraag over vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw en procedure bij de hand wil hebben op een zeer toegankelijke manier

de fiscaal adviseur

 • die zijn klanten optimaal wil begeleiden bij het vinden van de juiste oplossingen
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464153934
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 1565 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 1087 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 29 feb. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In deze Referentiegids 2023-2024 leest u...

Deel 1 - Personenbelasting

Hoofdstuk 1 - Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting

I. Bedoelde personen

A. Algemene regel

B. Gehuwden en wettelijk samenwonenden

C. Uitgezonden ambtenaren

D. Dubbele woonplaats

II. Uitgesloten personen

A. Diplomatieke ambtenaren, consulaire beroepsambtenaren en hun personeelsleden

B. Andere buitenlandse ambtenaren

C. Ambtenaren van internationale organisaties

D. Buitenlandse kaderleden

E. Asielzoekers

III. Einde van de onderwerping in de personenbelasting

A. Vertrek naar het buitenland

B. Overlijden

Hoofdstuk 2 - Eigenschappen en grondslag van de belasting

Afdeling 1 - Eigenschappen

Afdeling 2 - Grondslag van de personenbelasting

Hoofdstuk 3 - Onroerende inkomsten

Afdeling 1 - Algemeen

I. Begrip onroerend goed

II. Kadastraal inkomen

Afdeling 2 - Belasting op onroerende goederen

I. Algemeen

II. Eigen woning

A. Begrip eigen woning

B. Belastbaar inkomen

C. Fiscale voordelen gerelateerd aan leningen

D. Andere fiscale voordelen

III. Onroerend goed gebruikt voor beroepsdoeleinden

A. Gebruik door de belastingplichtige

B. Gebruik door een huurder


IV. Verhuurde onroerende goederen en tweede verblijven

A. Belastbaar inkomen

B. Fiscaal voordeel

V. In het buitenland gelegen onroerende goederen

VI. Ongebouwde onroerende goederen

VII. Materieel en outillage

VIII. Onroerende goederen bestemd voor gebruik zonder winstoogmerk

IX. Erfpacht, recht van opstal, leasing

X. Vruchtgebruik

XI. Inkomsten van onderverhuur of overdracht van huur

XII. Inkomsten uit reclamedragers en zend- en ontvangstapparaten van mobiele telefonie

A. Reclamedragers

B. Zend- en ontvangstapparaten van mobiele telefonie

Afdeling 3 - Inkomsten van de verkoop van onroerende goederen

I. Meerwaarden op onroerende goederen

A. Meerwaarde in het kader van het normaal beheer van privévermogen

B. Speculatieve meerwaarden

C. Samenvatting

II. Lijfrenten of tijdelijke renten

A. Begrippen

B. Fiscaal regime

Hoofdstuk 4 - Roerende inkomsten

Afdeling 1 - Algemeen

Afdeling 2 - Dividenden

A. Beoogde inkomsten

B. Belastingregime

C. Belastingtarief

D. Vrijgestelde dividenden

Afdeling 3 - Interesten

A. Beoogde inkomsten

B. Belastingregime

C. Vrijgestelde inkomsten

Afdeling 4 - Roerende meerwaarden

A. Samenvattende tabel

B. Meerwaarden op aandelen

C. Meerwaarden gerealiseerd op andere bestanddelen van het roerend vermogen

Afdeling 5 - Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen

Hoofdstuk 5 - Beroepsinkomsten

Afdeling 1 - Algemeen

I. Bedoelde inkomsten

II. Fiscaal regime

Afdeling 2 - Winsten

I. Algemeen

1. Begrip

2. Belastbare grondslag

II. Opbrengsten en bedragen die deel uitmaken van de belastbare winst

A. Schuldvorderingen

B. Subsidies

C. Verwerving van activa tegen gunstprijzen

D. Vergoeding voor vermindering van activiteit of voor tijdelijke winstderving

E. Hinder bij openbare werken

F. Roerende en onroerende inkomsten met beroepskarakter

G. Terugbetaling van kapitaal en uitbreiding van de onderneming

H. Loon van de ondernemer

I. Beroepsmatige meerwaarden

J. Abnormale of goedgunstige voordelen

K. Gewestelijke premies voor zelfstandigen

III. Beroepskosten

A. Algemene principes en voorwaarden

B. Voorrechten van de Administratie

C. Speciale regimes

IV. Afschrijvingen

A. Principes

B. Materiële vaste activa

C. Immateriële vaste activa

D. Bijkomende kosten

E. Oprichtingskosten

V. Waardeverminderingen

A. Algemene regel: zeker, vaststaand en definitief verlies

B. Speciaal geval: dubieuze debiteuren

VI. Voorzieningen voor risico’s en kosten

A. Begrip en kenmerken

B. Fiscaal regime

C. Specifieke gevallen

VII. Beroepsmatige minderwaarden

A. Minderwaarden op passiefbestanddelen

B. Minderwaarden op actiefbestanddelen

VIII. Beroepsverliezen

A. Aftrekbaarheid

B. Inkomsten waar het verlies van aftrekbaar is

C. Tenlasteneming van de verliezen door de bedrijfsleider van de vennootschap

IX. Fiscale stimuli

A. Investeringsaftrek

B. Verhoogde kostenaftrek voor laadinfrastructuur

C. Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

D. Vrijstellingen voor bijkomend personeel

X. Belastingheffing

Afdeling 3 - Baten

I. Beoogde belastingplichtigen en inkomsten

A. Belastingplichtigen die baten ontvangen

B. Beoogde inkomsten

C. Belastbaarheid

II. Aftrekbare bedragen

A. Algemeen

B. Sociale bijdragen en ziekenfondsbijdragen

C. Beroepskosten

D. Aftrek van verliezen, inkomsten en toekenning meewerkende echtgenoot

III. Achterstallen betaald door de overheid

Afdeling 4 - Bezoldigingen

I. Belastingplichtigen en beoogde inkomsten

A. Principe

B. Eigenlijke bezoldigingen

C. Voordelen alle aard

D. Bedrijfsleidersbezoldiging

E. Toekenning van een bezoldiging van meewerkende echtgenoot of van een meewerkinkomen

II. Aftrekbare bedragen

III. Belastingheffing

IV. Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever of aan de vennootschap

Afdeling 5 - Inkomsten gerelateerd aan de stopzetting van de beroeps­werkzaamheid

I. Op het ogenblik van de stopzetting van de activiteit

A. Vergoedingen naar aanleiding van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

B. Stopzettingsmeerwaarden

II. Na de stopzetting van de activiteit

A. Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid

B. Bezoldigingen van een vorige beroepswerkzaamheid

Afdeling 6 - Voorafbetalingen

I. Algemeen

II. Betalingen om een belastingverhoging te vermijden

III. Bonificatie

Afdeling 7 - Specifieke belastingregimes

I. Auteursrechten en naburige rechten

II. Inkomsten uit deeleconomie

III. Vergoedingen voor verenigingswerk (bijklussen)

IV. Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

V. Vergoeding voor vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming

VI. Stakingsuitkering door de vakbond

VII. Gewestelijke opleidingspremies

VIII. Aanbrengpremie

IX. Koopkrachtpremie 2023 voor werknemers

X. Sportbeoefenaars

XI. Scheidsrechters en opleiders

XII. Geleerden, schrijvers en kunstenaars

XIII. Onderzoekers

Hoofdstuk 6 - Pensioenen

Afdeling 1 - Algemeen

Afdeling 2 - Wettelijk pensioen

Afdeling 3 - Collectieve pensioentoezeggingen (groepsverzekering en pensioenfonds)

A. Algemeen

B. Sociale bijdragen

C. Belastbaarheid

Afdeling 4 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)

Afdeling 5 - Individuele pensioentoezegging (IPT)

A. Algemeen

B. Externe individuele pensioentoezegging

C. Interne individuele pensioentoezegging

Afdeling 6 - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

A. Uitkering onder de vorm van kapitaal

B. Uitkering onder de vorm van rente

C. Voorschot

Afdeling 7 - Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Afdeling 8 - Inkomsten van pensioensparen

A. Beoogde inkomsten

B. Belastingregeling

C. Belastingheffing

Afdeling 9 - Belastingvermindering

Hoofdstuk 7 - Vervangingsinkomsten

Afdeling 1 - Algemeen

Afdeling 2 - Wettelijke vervangingsinkomsten

A. Werkloosheidsuitkering

B. Ziekte en invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte

C. Andere wettelijke vervangingsinkomsten

Afdeling 3 - Andere verzekeringen en uitkeringen

A. Hospitalisatieverzekering

B. Verzekering gewaarborgd inkomen

C. Verzekering tegen economische of fysiologische arbeidsongeschiktheid zonder inkomstenderving

D. Collectieve verzekering die meerdere risico’s verzekert

E. Door de werkgever ten laste genomen vergoedingen

F. Individuele verzekering en schadeloosstelling op basis van het gemeen recht

Hoofdstuk 8 - Fiscale voordelen

Afdeling 1 - Belastingvrije som

A. Algemeen

B. Basisbedrag

C. Toeslagen

D. Overheveling tussen echtgenoten

E. Aanrekening

F. Belastingkrediet kinderen ten laste

Afdeling 2 - Betaalde onderhoudsuitkeringen

I. Algemeen

II. Voorwaarden

III. Bedoelde uitgaven

Afdeling 3 - Belastingverminderingen en -kredieten

I. Giften

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

II. Uitgaven voor kinderopvang

A. Algemeen

B. Beoogde uitgaven

C. Voorwaarden

D. Fiscaal voordeel

III. Onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen

A. Algemeen

B. Vlaams gewest

C. Waals gewest

IV. Bezoldigingen voor een huisbediende

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

V. Privépensioensparen (derde pijler)

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

VI. Verwerving van werkgeversaandelen

A. Voorwaarden

B. Fiscaal voordeel

VII. Wijk-werken, PWA- en dienstencheques

A. PWA-cheques – Wijk-werken

B. Dienstencheques

VIII. De Vlaamse renovatieovereenkomst (‘mama-papalening’)

A. Algemeen

B. Fiscaal voordeel

IX. Verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven (taxshelter)

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

X. Verwerving van nieuwe aandelen van kmo’s (taxshelter)

A. Belastingvermindering aj. 2021-2022

B. Voorwaarden

C. Terugname belastingvermindering

XI. Dakisolatie

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XII. Vernieuwing van woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XIII. Inschrijving op aandelen van ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XIV. Verwerving van een elektrisch voertuig

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XV. Premies van een individuele levensverzekering

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XVI. Bijdragen groepsverzekering

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XVII. Bijdragen vrij aanvullend pensioen voor werknemers

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XVIII. Overwerk dat recht geeft op overwerktoeslag (overuren)

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XIX. Vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid

XX. Pensioenen en vervangingsinkomsten

XXI. Inkomsten uit het buitenland

A. Algemeen

B. Inkomsten uit landen met een dubbelbelastingverdrag

C. Inkomsten uit landen zonder dubbelbelastingverdrag

XXII. Belastingkrediet voor win-winleningen

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXIII. Belastingkrediet voor vriendenaandelen

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXIV. Belastingkrediet voor lening ‘coup de pouce’

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXV. Belastingkrediet voor proxilening

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal regime

XXVI. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en belastingkrediet voor lage lonen (werkbonus)

A. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten

B. Belastingkrediet lage lonen (fiscale werkbonus)

XXVII. Belastingvermindering voor adoptiekosten

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXVIII. Belastingvermindering voor minderwaarden op de aandelen van een private privak

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXIX. Belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXX. Belastingvermindering voor laadstations

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

XXXI. Tijdelijk belastingkrediet voor verhoogde fietsvergoeding

A. Algemeen

B. Voorwaarden

C. Fiscaal voordeel

Deel 2 - Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1 - Aan de vennootschapsbelasting ­onderworpen belastingplichtigen

A. Beoogde entiteiten

B. Uitgesloten entiteiten

Hoofdstuk 2 - Grondslag van de vennootschapsbelasting

Afdeling 1 - Algemeen

Afdeling 2 - Bestanddelen van de belastbare winst

I. Opbrengsten en gelijkgestelde bedragen

A. Schuldvorderingen

B. Subsidies

C. Steunmaatregelen energiecrisis

D. Verwervingen tegen een lagere prijs dan de marktwaarde

E. Vergoeding ter herstel van schade of een winstderving

F. Gewone dividenden

G. Terugbetaling van kapitaal

H. Interesten van kapitalen

II. Meerwaarden

A. Algemeen overzicht

B. Uitzonderingen en speciale belastingregimes

C. Verrichtingen vergoed in aandelen

III. Minderwaarden

A. Minderwaarden op passiefbestanddelen

B. Minderwaarden op actiefbestanddelen

IV. Uitgaven

A. Toepasselijke wetgeving

B. Werkingskosten en investeringsuitgaven

C. Algemene voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van beroepskosten

D. Specifieke vormvoorwaarden

E. Voorrechten van de Administratie

F. Speciale regimes

V. Afschrijvingen

A. Principes

B. Materiële vaste activa

C. Immateriële vaste activa

D. Bijkomende kosten

E. Oprichtingskosten

VI. Waardeverminderingen

A. Algemene regel

B. Speciale gevallen

VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten

VIII. Abnormale of goedgunstige voordelen

IX. Belastbare inkomsten ingevolge CFC-wetgeving

X. Wederopbouwreserves

Hoofdstuk 3 - Stimulerende maatregelen

I. Investeringssteun

A. Algemeen

B. Investeringsreserve

C. Investeringsaftrek

D. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

E. Innovatieaftrek

II. Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

III. Taxshelter

A. Algemeen

B. Vrijstelling

IV. Verhoogde kostenaftrek voor investeringen in laadinfrastructuur

Hoofdstuk 4 - Wijziging kapitaal, maatschappelijke zetel of juridische vorm

A. Kapitaalvermindering

B. Kapitaalvermeerdering

C. Overbrenging van de zetel

D. Wijziging van de maatschappelijke vorm

Hoofdstuk 5 - Berekening van de belastbare winst

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Afdeling 2 - De bewerkingen

I. Eerste bewerking

A. Gereserveerde winst

B. Uitgekeerde dividenden

C. Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat (VU)

II. Tweede bewerking

A. Algemeen

B. Belgische en buitenlandse winsten

C. Omdeling van het resultaat

III. Derde bewerking

IV. Vierde bewerking

V. Vijfde bewerking

VI. Zesde bewerking

VII. Zevende bewerking

VIII. Achtste bewerking

IX. Negende bewerking

X. Tiende bewerking

XI. Elfde bewerking

Afdeling 3 - Carry-backregeling in de landbouwsector

Hoofdstuk 6 - Berekening van de belasting

Afdeling 1 - Tarief

I. Gewoon tarief

II. Verlaagd tarief

A. Voorwaarden

B. Uitsluitingen

III. Speciale tarieven

Afdeling 2 - Verrekeningen

I. Voorheffingen

A. Interesten

B. Dividenden

II. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting

A. Gemeenschappelijke bepalingen

B. FBB van interesten

C. FBB op retributies en royalty’s

D. Dividenden van beleggingsvennootschappen

III. Voorafbetalingen

A. Algemeen regime: boekjaar van twaalf maanden

B. Speciale gevallen

Afdeling 3 - Afzonderlijke aanslagen

I. De aanslag geheime commissielonen

A. Niet-verantwoorde uitgaven en VAA

B. Andere geviseerde bestanddelen

II. Anticipatieve heffing van 10% op de ‘liquidatiereserve’

Hoofdstuk 7 - Speciale regimes

I. Coöperatieve vennootschappen

A. Erkende coöperatieven

B. Speciale regimes

II. Beleggingsvennootschappen en organismen voor de financiering van pensioenen

A. Beoogde vennootschappen

B. Belastingregime

III. Landbouwonderneming

IV. Intercommunales

V. Bosgroeperingsvennootschappen

VI. Inschakelingsbedrijven

VII. Vennootschappen actief in de zeescheepvaart

VIII. Diamant Stelsel

A. Algemeen

B. Fiscaal regime

Hoofdstuk 8 - Speciale kwesties

Afdeling 1

I. Begrippen

II. De antirechtsmisbruikbepaling

Afdeling 2

I. Principe

II. Voorwaarden

III. Procedure

IV. Beslissing

A. Geldigheidstermijn

B. Tegenstelbaarheid

C. Beroepsmogelijkheid

Deel 3 - Procedure

Hoofdstuk 1 - Aangifte

Hoofdstuk 2 - Controle en bewijsmiddelen

A. Controle en onderzoeken

B. Bewijsmiddelen

Hoofdstuk 3 - Aanslag

Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting

A. Algemeen

B. Betaling van de belastingschuld

C. Interesten

D. Vervolging

E. Rechten van de schatkist

Hoofdstuk 5 - Fiscale geschillen

A. Administratief beroep

B. Rechtsmiddelen

Hoofdstuk 6 - Sancties

A. ‘Una via’-principe

B. Administratieve sancties

C. Strafrechtelijke sancties

Deel 4 - BTW

Hoofdstuk 1 - Algemene voorstelling van de btw

Hoofdstuk 2 - Toepassingsgebied

Afdeling 1 - Algemene regels

I. Handelingen verricht onder bezwarende titel door een btw-plichtige

II. Handelingen belastbaar krachtens een bijzondere bepaling

III. Vrijgestelde handelingen

IV. Optionele btw-plicht

Afdeling 2 - Specifieke gevallen

I. Verhuur

A. Verhuur van roerende goederen

B. Verhuur van onroerende goederen

II. Vrije beroepen

III. Onderwijs

IV. Gezondheidssector

V. Publiekrechtelijke instellingen

VI. Privaatrechtelijke lichamen

VII. Overdracht van een algemeenheid van goederen

VIII. Diverse situaties

Hoofdstuk 3 - Territorialiteit en plaatsbepaling

Afdeling 1 - Algemeen

Afdeling 2 - Handelingen inzake goederen

I. Handelingen die belastbaar zijn in België

A. Plaatsbepaling bij leveringen van goederen

B. Plaatsbepaling bij intracommunautaire verwervingen

II. Intracommunautaire handelingen

A. Intracommunautaire verwervingen

B. Intracommunautaire leveringen

C. Bijzondere bepalingen

D. Intrastat-aangifte

III. Handelingen met derde landen

A. Invoer

B. Uitvoer

Afdeling 3 - Diensten

I. Belastbaar in België

A. Algemeen

B. Algemene regels

C. Speciale regels

II. Diensten die betrekking hebben op invoer en uitvoer

III. Internationaal vervoer

Afdeling 4 - Diverse bepalingen

I. Handelingen die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen

II. Buitenlandse ondernemingen


III. Btw-entrepot

Hoofdstuk 4 - Berekening en betaling van de btw

Afdeling 1 - Maatstaf van heffing

I. Tegenprestatie bestaat alleen uit een geldsom

II. Tegenprestatie bestaat niet uitsluitend uit een geldsom

III. Handelingen zonder tegenprestatie

Afdeling 2 - Belastbaar feit en opeisbaarheid

I. Handelingen in België

A. Leveringen van goederen

B. Diensten

II. Intracommunautaire handelingen

III. Bijzondere bepalingen

Afdeling 3 - Btw-tarief

I. Algemeen

A. Tariefstructuur

B. Grondslag waarop de tarieven van toepassing zijn

C. Modaliteiten van de btw-heffing

II. Gewoon tarief

III. Verlaagde tarieven

A. Verlaagd tarief van 6%

B. Verlaagd tarief van 12%

Afdeling 4 - Verplichtingen van btw-plichtigen en betaling van de btw

I. Aangiften en identificatienummer

A. Aangiften

B. Btw-identificatienummer

II. Boekhouding

A. Algemeen

B. Boeken en bescheiden

III. Facturering

A. Verplichting facturen uit te reiken

B. Vermeldingen

C. Bewaring van facturen

D. Geregistreerde kassa

IV. Aangifte van de handelingen en betaling van de btw

A. Periodieke btw-aangiften

B. Vervangende aangifte

C. Bijzondere btw-aangiften

D. Betaling van de btw

E. Btw-opgave van de intracommunautaire handelingen

F. Jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers

G. Aangifte OSS (One Stop Shop of éénloketsysteem)

V. Teruggaaf van de btw

A. Meer aftrekbare dan verschuldigde btw

B. Andere gevallen van teruggaaf

VI. Verplichtingen in geval van controle

VII. Overzicht van de fiscale geldboeten

Afdeling 5 - Speciaal geval: vouchers

Hoofdstuk 5 - Aftrek van de btw

Afdeling 1

Afdeling 2 - Vaststelling van het aftrekbare btw-bedrag

I. Principe

II. Omvang van het recht op aftrek

III. Uitsluitingen

IV. Beperking van de aftrek

Afdeling 3 - Voorwaarden en modaliteiten van de aftrek

I. Voorwaarden waaraan het recht op aftrek onderworpen is

II. Modaliteiten betreffende de terugvordering van de btw

Afdeling 4 - Herzieningen

I. Algemeen

II. Herzieningen met betrekking tot bedrijfsmiddelen

III. Herzieningen met betrekking tot andere goederen dan bedrijfsmiddelen

IV. Aangiften en documenten

Afdeling 5

Hoofdstuk 6 - Bijzondere regelingen

Afdeling 1 - Btw-eenheid

I. Algemeen

II. Verplichtingen

III. Recht op aftrek

Afdeling 2 - Forfaitaire btw-plichtigen

I. Bedoelde btw-plichtigen

II. Forfaitaire regeling

Afdeling 3 - Vrijstellingsregeling ‘kleine ondernemingen’

Afdeling 4 - Landbouwondernemingen

Afdeling 5 - Belastingheffing over de winstmarge

Afdeling 6 - Bankverrichtingen en financiële diensten

I. Toepassingsgebied van de btw

II. Toepasselijke regeling

Afdeling 7 - Andere bijzondere regelingen

I. Commissionairs en andere tussenpersonen

II. Reisbureaus

III. Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten

IV. Recuperatiestoffen en -producten

V. Deeleconomie