€ 82,00 incl. btw € 77,36 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Het koppel in het huurrecht

Boek | 1ste editie 2014 | België | Mary-Ann Masschelein
Beschrijving

Antwoord op de juridische problemen die zich stellen als gehuwden of samenwonenden een goed huren of verhuren:

Dit werk bespreekt de gevolgen van het huwelijk en van de (feitelijke of wettelijke) samenwoning op het vlak van huur . Deze materie wint in de praktijk aan belang. Door de huidige economische situatie zijn immers steeds meer koppels genoodzaakt om een woning te huren. Daarbij kunnen er tal van problemen rijzen, zoals de vraag wie er gerechtigd is om in het gehuurde goed te blijven bij relatiebreuk, de vraag aan wie de huuropzegging gedaan moet worden, enzovoorts.

Het biedt een antwoord op de juridische vraagstukken die in de praktijk rijzen, waarbij de oplossing voor deze problemen zich ergens situeert in een kluwen van regels afkomstig uit zowel het huurrecht, het familierecht als het familiaal vermogensrecht. In de toekomst zal de complexiteit nog toenemen, aangezien er door de zesde staatshervorming een overdracht van bevoegdheden is naar de Gewesten voor de specifieke  regels van de  drie bijzondere huurregimes – woninghuur, pacht en handelshuur

Praktische leidraad en handig naslagwerk:

Dit werk tracht dit kluwen enigszins te ontwarren en een antwoord te bieden op de juridische vraagstukken die in de praktijk rijzen.
Voor de praktische hanteerbaarheid en om opzoekingen te vergemakkelijken is dit werk opgedeeld in drie hoofdstukken.
Eerst komen de gevolgen van het huwelijk aan bod (hoofdstuk I), dan de gevolgen van de wettelijke samenwoning (hoofdstuk II) en tenslotte de gevolgen van de feitelijke samenwoning (III). Daarbij wordt telkens een onderscheid gemaakt naargelang het koppel optreedt als huurder (sectie 1) dan wel als verhuurder (sectie 2)

Er wordt hierbij uitgebreid ingegaan op de specifieke problemen die elke samenlevingsvorm in het huurrecht kent en de wijze waarop de rechtspraak en de rechtsleer hiermee omgaan. 

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782804475598
Reeksnaam Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht
Gewicht 284 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 154 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 21 okt. 2014
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk I. Huwelijk

Sectie 1. Echtgenoten als huurder

§ 1. Huurcontract dat geen betrekking heeft op de voornaamste gezinswoning

A. Eén van de echtgenoten heeft het huurcontract gesloten

a. Scheiding van goederen

1. Principe

2. Hoofdelijke gehoudenheid voor schulden ten behoeve van de opvoeding van de kinderen en de huishouding

b. Gemeenschapsstelsel

1. Mogelijkheid tot het aangaan van een huurcontract door één van de echtgenoten

2. Vermogensrechtelijk statuut van de schulden en vorderingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst

3. De opzegging

B. Beide echtgenoten hebben het huurcontract ondertekend

a. Scheiding van goederen

1. Principe

2. Feitelijke scheiding en echtscheiding

b. Wettelijk stelsel

1. Principe

2. Feitelijke scheiding en echtscheiding

§ 2. Bijzonderheden in verband met de huur van de voornaamste gezinswoning          

A. Voorwaarden

a. Voornaamste gezinswoning

b. Door een van de echtgenoten gehuurd

c. Geen pacht- of handelshuurovereenkomst

B. Gevolgen

a. Recht op huur behoort aan beide echtgenoten toe

b. Bijkomende rechten die niet het recht op huur aanbelangen en huurverplichtingen

c. Opzeggingen, kennisgevingen en exploten

C. Dwingend recht

D. Einde van de bescherming

a. Ontbinding van het huwelijk door overlijden

1. Principe

2. Bijzonder erfrecht

b. Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding

1. Gevolgen op het vlak van de huurverbintenissen

2. Aan wie komt het recht op huur toe na echtscheiding?

c. Scheiding van tafel en bed

d. Feitelijke scheiding

1. Bestaan van de voornaamste gezinswoning

2. Gevolgen

§ 3. Voorlopige maatregelen

A. Toewijzing van het genot van het gehuurde goed als voorlopige maatregel

B. Gevolgen ten aanzien van de verhuurder

§ 4. Bijzonderheden in verband met een sociale huurovereenkomst

A. Toepasselijke wetgeving

B. Sluiten van de huurovereenkomst

C. Gehoudenheid voor de huurverbintenissen

D. Beëindiging van de overeenkomst

Sectie 2. Echtgenoten als verhuurder

§ 1. Scheiding van goederen

A. Verhuur van een eigen goed

a. Algemeen

b. Verhuur van de voornaamste gezinswoning

1. Instemmingsvereiste

2. Gebrek aan instemming

c. Sluiten van het huurcontract door de echtgenoot niet-eigenaar

B. Verhuur van een goed dat in onverdeeldheid toebehoort aan beide echtgenoten

a. Sluiten van de huurovereenkomst en het toestaan van een huurhernieuwing

b. Huurinkomsten en lasten verbonden aan de huurovereenkomst

c. Optreden in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst

d. Opzegging van de huurovereenkomst

§ 2. Gemeenschapsstelsel

A. Verhuur van een goed toebehorend aan het gemeenschappelijk vermogen

a. Het sluiten van een huurcontract door één van de echtgenoten en het toestaan van een huurhernieuwing

1. Principe

2. Verhuur van het onroerend goed dat de voornaamste gezinswoning is

3. Rechtshandelingen waarvoor de toestemming van beide echtgenoten vereist is

b. Huurgelden, vorderingen en schulden voortvloeiende uit de huurovereenkomst

c. De opzegging van de huurovereenkomst

B. Verhuur van een goed toebehorend aan het eigen vermogen

a. Vereiste toestemming

b. Huurgelden, rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract

C. Verhuur van een goed dat in onverdeeldheid toebehoort aan beide echtgenoten

a. Toestemmingsvereiste voor daden van beheer en beschikking

b. Huurgelden, rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst

§ 3. Verhuur van een goed dat toebehoort aan de vennootschap van één of beide echtgenoten

Hoofdstuk II. Wettelijk samenwonenden

Sectie 1. Wettelijk samenwonenden als huurder

§ 1. Algemene principes (behoudens de huur van de gezinswoning)

A. Eén van de samenwonende partners heeft het huurcontract ondertekend

B. Beide samenwonende partners hebben het huurcontract ondertekend

a. Onverdeeld recht op huur

b. Huurverplichtingen

c. Opzegging van de huurovereenkomst            

1. Opzegging uitgaande van de huurder

2. Opzegging uitgaande van de verhuurder

§ 2. Bijzonderheden in verband met de huur van de gezinswoning

A. Algemeen

B. Einde van de wettelijke samenwoning

C. Feitelijke scheiding

D. Verstoring van de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden: dringende  voorlopige maatregelen

E. Bijzonder erfrecht

§ 3. Andersluidende bepalingen in het samenlevingscontract

§ 4. Bijzonderheden in verband met een sociale huurovereenkomst

A. Sluiten van de huurovereenkomst

B. Gehoudenheid voor de huurverbintenissen

C. Beëindiging van de overeenkomst

Sectie 2. Wettelijk samenwonenden als verhuurder

§ 1. Verhuur van een goed dat toebehoort aan één van de wettelijk samenwonende partners

A. Vereiste toestemming

B. Rechten en verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst

§ 2. Verhuur van een goed dat in onverdeeldheid toebehoort aan beide wettelijk samenwonende partners

A. Sluiten van de huurovereenkomst

B. Rechten en verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst

C. Opzegging van de huurovereenkomst

§ 3. Andersluidende bepalingen in het samenlevingscontract

Hoofdstuk III. Huur en feitelijk samenwonenden

Sectie 1. Samenwonende partners als huurder

§ 1. Een van de partners is contractpartij in het huurcontract

A. Gevolgen in de verhouding tussen de huurder en verhuurder

B. Gevolgen in de verhouding tussen de huurder en zijn feitelijk samenwonende partner

§ 2. Beide partners zijn contractpartij in het huurcontract

A. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract

a. In de verhouding tussen de verhuurder en huurder

b. In de verhouding tussen de huurders

B. Opzegging

C. Verstoring van de verstandhouding

D. Overlijden van een van de partners

§ 3. Bijzonderheden in verband met een sociale huurovereenkomst

A. Sluiten van de huurovereenkomst

B. Samenwoonst na het sluiten van de huurovereenkomst

C. Beëindiging van de huurovereenkomst

Sectie 2. Samenwonende partners als verhuurder

§ 1. Verhuur van een goed dat aan één van de samenwonende partners toebehoort

§ 2. Verhuur van een goed dat aan beide samenwonende partners in onverdeeldheid toebehoort

A. Verhuur aan derden

B. Woongenot door de langstlevende samenwonende partner in geval van overlijden van de andere partner