Fiscaal recht 122 results

122 resultaten

 1. Fiscale wetsontduiking

  Fiscale wetsontduiking

  Fraus legis in fiscalibus
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Nicolas Van Damme

  In dit boek toont de auteur aan dat de fiscale antimisbruikbepalingen steeds overbodig (ook na de hervorming van 2012) zijn geweest en de juiste houding t.a.v. de taak van de rechter volstaat om fiscale wetsontduiking tegen te gaan, zonder daarbij de geoorloofde wetsontwijking aan te tasten. Daarbij is het ontwijkingsoogmerk zowel met als zonder antimisbruikbepalingen irrelevant. De bevindingen van de auteur worden telkens toegepast op de recentste rechtspraak en standpunten van de fiscale administratie.

  € 137,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Beroepsfiscaliteit

  Beroepsfiscaliteit

  Beroepsinkomsten en -uitgaven artikelsgewijs toegelicht
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Thomas De Jonckheere, Esther Everaert, Eva Van Damme, Ward Willems

  Dit boek maakt de lezer wegwijs in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven. één voor één worden de relevante bepalingen van het WIB onder de loep genomen en op een doorzichtige wijze geduid, telkens met verwijzing naar recente evoluties in de rechtspraak en interessante inzichten uit de rechtsliteratuur.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Het Misdrijf & fiscale fraude

  Het Misdrijf & fiscale fraude

  Boek | 2e editie 2021 | België | Francis Desterbeck

  Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk, met aandacht voor de bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten.
  De auteur staat ook stil bij verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd: bendevorming, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

  € 74,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 28,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Handboek fiscale procedure btw (derde editie)

  Handboek fiscale procedure btw (derde editie)

  Boek | 3e editie 2021 | België | Ilse De Troyer, Luk Vandenberghe
  In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige.* Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.* Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.
  € 87,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Innovatie en fiscaliteit

  Innovatie en fiscaliteit

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Karen Verhoeven, Hendrik Serruys, Bart De Dycker, Maarten Vandewaerde

  Dit boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van de gunstmaatregelen om België te profileren als interessante investeringslocatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten onder de loep. Naast een gevatte analyse van het wettelijk kader worden de incentives in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal cijfervoorbeelden, casussen en tendensen uit de praktijk en in combinatie met andere fiscale maatregelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek Estate Planning II: Erfrecht en Giften

  Handboek Estate Planning II: Erfrecht en Giften

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Alain-Laurent Verbeke, Bart Verdickt

  Het tweede boek in de reeks Handboek Estate Planning*: Erfrecht en Giften analyseert de materie aan de hand van handige topics waarin naast het privaatrechtelijke luik telkens ook de fiscale aspecten aan bod komen. De nieuwe Erfwetten van 2017 en 2018 zijn in het boek verwerkt. Het boek bestaat uit de volgende delen: Erfrecht, Giften, Reserve en Erfovereenkomsten.

  * Bijzondere reeksprijs:
  bestel tegelijk met dit deel II ook deel I (Relatievermogensrecht) + deel III (Rechtspersoon en levensverzekering) en geniet 15% korting op het totaal.

  € 223,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Notariële actualiteit 2019-2020

  Notariële actualiteit 2019-2020

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2019-2020, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


  € 108,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Openbare besturen en btw

  Openbare besturen en btw

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Koen Dewilde

  Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in de problematiek rond de btw-plicht van de overheid en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en overheden wordt geconfronteerd, van de fiscale raadgever tot de verantwoordelijke voor de btw-boekhouding.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelasting 2014-2017

  Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelasting 2014-2017

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Chantal Hendrickx

  Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014 – 2017’ bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017. Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.

  € 163,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen

  Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter-Jan Wouters


  Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van het nieuwe fiscale consolidatiestelsel onder de loep. Dit wordt geëvalueerd aan de hand van een aantal concrete casussen met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.


  € 96,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden

  De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden

  Boek | 1ste editie 2020 | Wereld | Gertjan Verachtert, Celine Kaura


  Artiesten en sporters behoren tot de categorie van meest mobiele belastingplichtigen. Zij worden ook geconfronteerd met bovenstaande topics, weliswaar vaak meer specifiek gelinkt aan hun sportieve of artistieke activiteit. Hoewel de wereld steeds mondialer geworden is, blijkt het door het samengaan van lokale en internationale fiscaliteit geen sinecure om de juiste informatie en antwoorden te vinden. In dit boek wordt een aanzet gedaan met antwoorden op 100 vragen.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht in een Europese context

  De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen

  naar Belgisch recht in een Europese context
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Evelyne Verstraelen

  Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Dit werk is het referentiewerk over de fiscale behandeling van deze ICB’s met een schat aan bronnenmateriaal (cf. regelgeving, rechtspraak, fiscale rulings, de administratieve praktijk, enz.)

  € 242,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve

  Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve

  Enige kritische kanttekeningen
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Dirk Deschrijver

  Dirk Deschrijver behandelt en bespreekt in dit boek op een grondige en waar nodig kritische wijze de taxatie van de liquidatiebonus en de liquidatiereserve.
  Hij maakt een grondige synthese van de verbanden evenals de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Alle relevante rechtspraak en voorafgaande beslissingen werden opgenomen.

  € 102,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Vastgoed & Btw

  Vastgoed & Btw

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Geert De Neef, Willy Huber, Kim Jans, Anja Van de Velde

  Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten inclusief de btw-verhuur. Dit boek biedt een duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een projectontwikkelaar, een vastgoedinvesteerder, een verhuurder of huurder geconfronteerd kunnen worden.

  € 98,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Cryptomunten juridisch ontsloten

  Cryptomunten juridisch ontsloten

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Mark Delanote, Patrick Waeterinckx

  Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt, hetgeen aanleiding geeft tot tal van vragen. Dit boek geeft een alomvattende juridische blik op dit nieuw en fascinerend fenomeen, met aandacht voor aspecten van vermogensrecht, consumentenbescherming, financieel recht, fiscaal recht en strafrecht.

  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Het (familie)bedrijf & De overdracht

  Het (familie)bedrijf & De overdracht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Steven Seyns, Dirk Clarysse

  Dit werk laat de bedrijfsleider en diens juridisch adviseur kennis maken met de diverse aspecten die bij een overdracht van een (familie) bedrijf aan bod komen. Het werk is opgebouwd rond een handige Q&A structuur: 69 vragen over 7 themata. Het eerste deel belicht de juridische aspecten van de overdracht, zowel in een niet-familiale als in een familiale sfeer. Het tweede deel van het boek gaat dieper in op de verdere niet-juridische omkadering van de overdracht.

  € 74,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Hanno Decoutere

  Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling. Bij de analyse van de diverse planningstechnieken wordt ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).

  € 102,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. BTW-Handboek

  BTW-Handboek

  Nieuwe bijgewerkte editie 2019
  Boek | 2e editie 2019 | België | Henri Vandebergh
  Het BTW-Handboek verduidelijkt op een overzichtelijke manier de toepassing van de soms complexe BTW-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en behandelt de beginselen van de BTW vanuit de Europese richtlijnen en de nationale wetgeving.
  € 608,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen